Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

 • UCHWAŁA Nr 448 / 9404 / 18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
  z dnia 4 lipca 2018 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 • Finał IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

  W dniu 19 czerwca 2018 r. odbył się finał IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.
  Na deskach sceny Teatru Maska w Rzeszowie zaprezentowały się 3 najlepsze zespoły teatralne wyłonione w etapie wojewódzkim.

 • Uroczyste rozdanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pn. „Zawsze razem”

  15 czerwca 2018 r.  w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego  p.n. „Zawsze razem”, którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie był współorganizatorem. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I- III szkół podstawowych, a jego głównym celem było promowanie i kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw i zachowań wobec starszych i chorych, oraz promowanie zdrowego stylu życia. W uroczystym podsumowaniu konkursu wziął udział Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka, który wręczył podekscytowanym laureatom nagrody sfinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego.

 • Zaproszenie wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie Liderzy kooperacji

  W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do współpracy przy realizacji Projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych takich jak: edukacja, sądownictwo, policja, kultura i organizacje pozarządowe, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich.
  W ramach projektu zostanie opracowany i przetestowany przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej model współpracy instytucji pomocy społecznej z poziomu Gminy i Powiatu (Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie) z innymi podmiotami, przy współpracy z wojewódzkimi instytucjami sektorowymi realizującymi na poziomie wojewódzkim zadania zw. z edukacją, kulturą i sportem, wymiarem sprawiedliwości, ochroną bezpieczeństwa ludzi, ochroną zdrowia, aktywizacją zawodową.

 • Jubileusz 10-lecia działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej

  Jubileusz 10-lecia działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej. Jerzy Jęczmienionka, Dyrektor ROPS w Rzeszowie z pracownikami Oddziału Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych podczas uroczystych obchodów Zakładu, prowadzonego przez Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku. Działalność ZAZ jest przykładem dobrze prowadzonej rehabilitacji społecznej i zawodowej połączonej z działalnością  gospodarczą.

 • Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019

  W dniu 14 maja br. w ramach Działania 8.6 RPO WP 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie umowę w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

 • Liderzy kooperacji.

  Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020

 • Platforma e-learning uruchomiona!

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie - Lider projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach w formule e-learning.

wszystkie aktualności