Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zaproszenie dla Osób Niepełnosprawnych do udziału w Projekcie pn."Technologia - Efektywność - Kompetencje - Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia"

W ramach promocji aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych zamieszkujących m.in. województwo podkarpackie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie pn. "Technologia - Efektywność - Kompetencje - Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia", którego realizatorem na terenie województwa podkarpackiego jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oddział w Rzeszowie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

  • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych w tym min kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego,
  • sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych w tym min. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne,
  • 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym,
  • wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia (wsparcie pomostowe dla osób zakładających własną działalność  gospodarczą).

Adresatami Projektu są niepełnosprawni absolwenci szkół wyższych którzy:

  • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego,
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej;
  • w przypadku absolwentów - posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia; nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

Realizatorzy zapewniają wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika.

Wszystkie działania realizowane w okresie od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Informacja o Projekcie Teka Absolwenta
Ulotka Projektu Teka Absolwenta
Plakat Projektu Teka Absolwenta
Deklaracja zgłoszeniowa do Projektu Teka Absolwenta

wstecz