Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkurs VP/2018/003 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz,  informuje o naborze na Konkurs VP/2018/003 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) – innowacje społeczne w obszarze wsparcia krajowych reform z zakresu ochrony socjalnej.
Celem przewodnim konkursu jest wsparcie podmiotów publicznych w zakresie innowacji społecznych w obszarze krajowych reform z zakresu zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Działania, które mogą być finansowane w ramach tego ogłoszenia:

  1. Powinny testować, rozwijać i wdrażać innowacyjne działania ułatwiające dostęp do informacji na temat uprawnień do ochrony socjalnej osobom o zróżnicowanych karierach i statusach zatrudnienia przez całe życie zawodowe;
  2. Powinny wspierać przygotowanie krajowych reform w dziedzinie ochrony socjalnej , takich jak poprawa dostępu osób o niestandardowej pracy lub samozatrudnieniu , modelowanie potrzeb w zakresie reform i rozwój zintegrowanych systemów emerytalnych mających na celu zapewnienie odpowiedniego dochodu zastępczego na emeryturze.

Na każde z dwóch poddziałań konkursu VP/2018/003 Komisja Europejska przeznaczyła po 5 mln EURO. Komisja Europejska, jako jednostka odpowiedzialna za rozstrzygnięcie konkursu, sfinansuje 3-4 projekty w każdym z poddziałań. Grant Komisji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. 20% kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów jako wkład własny.
LIDER projektu lub jedyny wykonawca projektu musi być podmiotem publicznym. Inni członkowie konsorcjum muszą być organami publicznymi lub podmiotami prywatnymi nastawionymi na zysk lub nienastawionymi na zysk.
Termin składania ofert do konkursu upływa 18 maja 2018 roku.

Wszystkie szczegóły dotyczące ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu: link

wstecz