Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

 

Zgodnie z Art. 8.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz.1828): „Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą, może przyznać Centrum dotację na pierwsze wyposażenie oraz dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".

Uprzejmie informujemy, iż w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na 2018 r. ujęto środki finansowe w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nowotworzone Centra Integracji Społecznej (dofinansowanie pierwszego wyposażenia CIS)

Otrzymanie dotacji o której mowa powyżej możliwe będzie:

  • po złożeniu do ROPS w Rzeszowie prawidłowo uzupełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisje powołaną w tym celu przez Dyrektora ROPS w Rzeszowie,
  • do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w 2018 r. na realizacje przedmiotowego zadania.

Do pobrania:

  1. WNIOSEK o dofinansowanie pierwszego wyposażenia centrum integracji społecznej
  2. KOSZTORYS wydatków na pierwsze wyposażenie CIS w formacie WORD
wstecz