Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zaproszenie wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie Liderzy kooperacji

W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do współpracy przy realizacji Projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna. Zadaniem wojewódzkich podmiotów sektorowych będzie:

 • współudział w opracowaniu, konsultowaniu i rekomendowaniu modelu kooperacji polegające na uczestnictwie w spotkaniach z osobami zaangażowanymi w realizację Projektu, przedstawianiu swego stanowiska, zgłaszaniu uwag do przygotowanych założeń i dokumentów,
 • udział w szkoleniach mających na celu zwiększenie kompetencji osób tworzących politykę regionalną w zakresie metodyki budowania konstruktywnej współpracy,
 • udzielenie wsparcia podległym jednostkom realizującym Projekt w Gminach i Powiatach objętych działaniem,
 • zapewnienia przepływu informacji zw. z realizacją Projektu podległym jednostkom realizującym Projekt w Gminach i Powiatach objętych działaniem,
 • rekomendowanie przyjętych rozwiązań modelowych po zakończeniu realizacji Projektu.

  Realizacja Projektu wpłynie na:

 • włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej,
 • wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji,
 • wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego,
 • profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację.

  Zgodnie z założeniami Projektu, podczas pierwszego roku współpracy, to jest do 31.03.2019 roku, dla jednostek wojewódzkich zaplanowano dwa jednodniowe szkolenia (lipiec, grudzień 2018) oraz udział w konsultacjach w okresie (styczeń – luty 2019). Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób tworzących politykę regionalną w zakresie metodyki budowania konstruktywnej współpracy, wymiana doświadczeń ponadregionalnych, integracja podmiotów wojewódzkich z makroregionu oraz poznanie dobrych praktyk. Udział w realizacji Projektu jest bezpłatny i nie pociąga za sobą żadnych wzajemnych zobowiązań finansowych. Wypełnioną Kartę zgłoszeniową należy przesyłać drogą e-mail do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w terminie do dnia 15.06.2018r. na adres e.gogol-izowska@rops.rzeszow.pl W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Liderzy kooperacji

 • telefonicznie 17 747 06 38
 • mailowo:

Edyta Gogół-Iżowska: e.gogol-izowska@rops.rzeszow.pl
Ewelina Pikuzińska e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl

 

Do pobrania:

wstecz