Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


Uchwała Nr 438 / 9220 / 18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”

Do pobrania:

  1. Treść Uchwały
  2. Załącznik 1 - Wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte dofinansowaniem

„Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie mając na względzie specyfikę prowadzonej działalności oraz charakter zaproponowanych do realizacji w ramach przedmiotowego otwartego konkursu ofert zadań, podjął decyzję o przyznaniu  dotacji dla dodatkowych dwóch podmiotów, tj.: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia oraz Stowarzyszenia Trzeźwościowego „ARKA” z Jasła mimo, że uzyskali oni mniejszą liczbę punktów odpowiednio: 36,5 i 35 z oceny merytorycznej i pierwotnie nie byli wskazani do dofinansowania z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego zmniejszył jednocześnie zaproponowaną przez Komisję Konkursową wysokość środków finansowych dla poszczególnych podmiotów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów podczas merytorycznej oceny ofert, przeznaczając uzyskane w ten sposób środki na dofinansowanie wniosków wymienionych powyższej dwóch podmiotów”.

  1. Załącznik 2 - Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania
wstecz