Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Makroregionalne spotkania w ramach realizowanego projektu „Liderzy kooperacji”.

16-17 lipca w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkaniom przewodniczył w imieniu Lidera projektu Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. W trakcie spotkania omówiono dotychczas zrealizowane działania w zakresie rekrutacji podmiotów, instytucji i organizacji na poziomie gminy, powiatu oraz województwa. Spotkanie było doskonała okazją do wymiany doświadczeń oraz przedstawienia oczekiwań związanych z realizacją dalszych etapów projektu.

Partnerstwo i współpraca na poziomie gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim jest kluczowe w kontekście wypracowania skutecznego, profesjonalnego i trwałego modelu współpracy międzyinstytucjonalnej”, podkreślał Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli, Dyrektorzy i pracownicy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z: Białegostoku, Kielc, Lublina, Rzeszowa oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z Warszawy.

18 lipca br., zostało przeprowadzone także zaplanowane szkolenie w ramach Makroregionalnej Szkoły Kooperacji dedykowane wojewódzkim podmiotom sektorowym z terenu pięciu województw uczestniczącym w projekcie. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich, Sądów Okręgowych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Wojewódzkich Komend Policji, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Kuratorium Oświaty, Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W trakcie spotkania uczestnicy Makroregionalnej Szkoły Kooperacji, zapoznali się z założeniami projektu oraz wiedzą z obszaru kooperacji oraz budowania modelu wsparcia.  W trakcie spotkania omówiono potrzebę realizacji wspólnych działań w opracowaniu i konsultowaniu wypracowywanego modelu kooperacji, ustalono zasady współpracy wojewódzkich podmiotów  sektorowych z instytucjami realizującym projekt na poziomie gminy i powiatu w wypracowywaniu modelu kooperacji, oraz etapy poszczególnych prac nad projektem.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

18 lipca w Rzeszowie  z udziałem przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z terenu całego kraju odbyło się również ogólnopolskie spotkanie 3 Komitetów Sterujących realizujących projekty w trzech Makroregionach w obszarach wypracowania modeli kooperacji.

W trakcie wspólnego spotkania zaprezentowano postęp prac nad projektami w obszarach:

  1. gmin wiejskich - Liderzy kooperacji (makroregion I)
  2. gmin miejsko-wiejskich - Kooperacjaefektywna i skuteczna (makroregion II)
  3. gmin miejskich - Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (makroregion III)

Wspólne spotkanie trzech Komitetów Sterujących było doskonałym miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych województw w zakresie wypracowywania modelów.

Wymienione projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

wstecz