Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

            Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn.„Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” zorganizował spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie. Konsultacjom został poddany dokument utworzony przez 24-osobowy Zespół ds. opracowania Standardu. Dokument ten uwzględnia specyfikę zaburzenia psychicznego, aktualny stan zdrowia psychicznego po przeprowadzeniu konsultacji z lekarzem psychiatrą oraz czas po okresie hospitalizacji. Wypracowany standard zostanie wdrożony i przetestowany na terenie pięciu gmin zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym: trzech gmin na terenie województwa lubelskiego, jednej na terenie województwa świętokrzyskiego, jednej gminy na terenie województwa podkarpackiego, którą będzie gmina Żyraków. Spotkanie odbyło się 25 października 2018 roku w Hotelu Villa Riviera.
            Na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego województwa: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, w których będzie wdrażany i testowany wypracowany standard, istnieją zidentyfikowane potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie. Na terenie tych gmin istnieje realna potrzeba indywidualizacji form wsparcia w postaci mieszkań wspomaganych z uwzględnieniem specyfiki potrzeb związanych z chorobą psychiczną.
            W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele środowiska psychiatrycznego województwa podkarpackiego, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz osoby z terenu województwa podkarpackiego zajmujące się problematyką zdrowia psychicznego.
            Podczas spotkania konsultacyjnego Pani Anna Bekier, kierownik projektu, przedstawiła zebranym uczestnikom główne założenia projektowe. Specjalista ds. opracowania i wdrożenia standardu, Pani Marta Młynarczyk, zaprezentowała główne cele i założenia wypracowanego standardu. O roli mieszkalnictwa wspomaganego w systemie opieki nad zdrowiem psychicznym zwracał w swoim wystąpieniu dużą uwagę dr Artur Kochański – lekarz psychiatra. Pani Małgorzata Kula, specjalista ds. merytorycznych projektu przedstawiła działalność Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Dębicy oraz mieszkania treningowe i chronione, które są prowadzone przez ich organizację.
            Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości usług realizowanych na rzecz osób chorujących psychicznie, zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług, zapobieganie ponownemu umieszczeniu osoby chorującej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym lub skierowaniu do placówki opieki całodobowej (DPS, ZOL, ZOP), a także na zwiększenie szans funkcjonowania osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym.

wstecz