Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Spotkanie Makroregionalne projektu „Liderzy Kooperacji” w Sandomierzu

W dniach 22-23 października 2018 w Sandomierzu odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań makroregionalnych w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Dyskusje koncentrowały się na podsumowywaniu dotychczasowych osiągnięć i rozważaniu, jak wykorzystać je jako podstawę dalszych wysiłków. Uczestnicy niestety nie mieli zbyt wielu okazji, by poznawać to piękne miasto, ponieważ praca wrzała prawie cały czas. 

W Sandomierzu pojawiły się zespoły projektowe, w tym doradcy oraz konsultanci naukowi i prawni, z wszystkich pięciu województw biorących udział w projekcie: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Spotkanie zaczęto od przedstawienia stanu prac  w poszczególnych regionach. Mówiono o dotychczasowych osiągnięciach, ale też analizowano, jakie trudności wystąpiły i jak sobie z nimi w przyszłości radzić.

Pracowano w podgrupach, dyskutując kwestie finansowe i prawne, proces tworzenia platformy edukacyjnej oraz codzienne zarządzanie projektem. Najważniejszym elementem pierwszego dnia było jednak przedstawienie wstępnej wersji Modelu Kooperacji – dokumentu, którego tworzenie i testowanie jest osią projektu „Liderzy kooperacji”. Obecni mieli okazję poprosić o wyjaśnienia i wnieść swoje uwagi. Na początku 2019 r. model zostanie przedstawiony gminnym i powiatowym podmiotom uczestniczącym w projekcie. Rozpocznie się faza testowania – jak założenia i procedury wypracowane w pierwszym roku pracy sprawdzą się w codziennej praktyce? Czy dzięki nim uda się efektywniej pomagać osobom zmagającym się ze skutkami bezrobocia, uzależnienia, niepełnosprawności czy przemocy domowej.

Drugiego dnia głos dostali przede wszystkim konsultanci naukowi. Omawiali m.in. wnioski z przeprowadzonych we wszystkich województwach badań fokusowych oraz przedstawiali bariery i szanse w kreowaniu kooperacji i współpracy międzysektorowej w obszarze pomocy społecznej. Tego dnia odbyło się też spotkanie Komitetu Sterującego projektu. Było ono prowadzone przez dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, pana Jerzego Jęczmienionkę, który zaproponował m.in. rozwiązania usprawniające pracę w projekcie.

Kolejne spotkanie makroregionalne odbędzie się w połowie grudnia.

wstecz