Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konsultacje Modelu kooperacji w projekcie Liderzy kooperacji

W dniach 25 i 28 stycznia 2019 r. w Rzeszowie odbyły się konsultacje Modelu kooperacji w ramach projektu Liderzy kooperacji. Dostarczyły one kolejnych informacji pozwalających na udoskonalenie Modelu przed przystąpieniem do jego testowania w praktyce.

Model kooperacji podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej na terenie gmin wiejskich tworzony jest od kwietnia 2018 r. W procesie tym współdziałają ze sobą Zespoły ds.  Modelu (m.in. pracownicy ROPS-ów i naukowcy) oraz Gminno-Powiatowe Zespoły Kooperacji, w skład których weszli praktycy. W kwietniu rozpoczną się praktyczne testy Modelu, jednakże wcześniej kolejna grupa specjalistów poddała krytycznej analizie jego aktualny kształt.

W konsultacjach wzięło udział 27 przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w pomoc społeczną, przede wszystkim pracownicy podkarpackich GOPS-ów i PCPR-ów, ale też np. Policji, sądów i władz samorządowych. Zaproszone zostały osoby, które nie uczestniczyły w dotychczasowych pracach nad Modelem, co pozwoliło zespołowi projektowemu na spojrzenie z nowej perspektywy na efekty swojej dotychczasowej pracy.

Wiele z wcześniejszych wniosków i pomysłów uzyskało wsparcie zebranych, ale pojawiły się też głosy wskazujące na inne potrzeby i doświadczenia. Wskazywano, na co należy położyć większy akcent i jakie problemy rozwiązać, by praca Modelem była bardziej efektywna.

W ożywionych dyskusjach pojawiły się m.in. następujące kwestie:

  • Jak lepiej organizować współpracę podmiotów gminnych i powiatowych, które nieraz mają odmienne obowiązki i kompetencje?
  • Które jednostki i/lub instytucje powinny pełnić rolę liderów?
  • W jakim stopniu i na jakie sposoby angażować organizacje pozarządowe i władze samorządowe w pracę Modelem?
  • Jakie rozwiązania prawne warto wprowadzić, aby zwiększyć motywację do pracy Modelem i jej efektywność bez zwiększania biurokracji i stosowania przymusu?
  • Jakie ograniczenia prawne, finansowe, kompetencyjne, organizacyjne i logistyczne mogą być szczególnym zagrożeniem dla pracy Modelem?

Partnerzy projektu, ROPS-y w Białymstoku, Kielcach i Lublinie oraz MCPS w Warszawie, przeprowadzają konsultacje Modelu kooperacji na terenie swoich województw. Ich podsumowaniem będzie opracowanie zbiorczych wniosków, które pozwolą dopracować i udoskonalić Model kooperacji.

wstecz