Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Symulator Przedsiębiorczości Społecznej (SPS)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Symulatorze Przedsiębiorczości Społecznej. Jest to szereg działań mających na celu przeprowadzenie symulacji ścieżki wsparcia dla tworzących się przedsiębiorstw społecznych ze szczególnym uwzględnieniem etapu preselekcji i dostosowaniem elementów wsparcia do potrzeb beneficjentów. SPS jest prowadzony w ścisłej współpracy z Rzeszowskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES), który na co dzień zajmuje się udzielaniem wsparcia podmiotom z sektora ekonomii społecznej i posiada w tym zakresie bogate doświadczenie.

Udział w symulatorze jest bezpłatny.

 Rekrutacja:

Osoby zainteresowane składają formularz zgłoszeniowy i deklarację uczestnictwa osobiście w siedzibie: RARR S.A., ROPS lub biurach terenowych ROWES w terminie od 20.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Cel:

Celem Symulatora jest przetestowanie nowej ścieżki wsparcia dla tworzących się przedsiębiorstw społecznych ze szczególnym uwzględnieniem etapu preselekcji i dostosowaniem elementów wsparcia do potrzeb beneficjentów.

Uczestnicy:

Wsparcie w ramach symulatora skierowane jest do osób fizycznych, które zamieszkują w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, na terenie województwa podkarpackiego.

Z udziału w projekcie wyłączone są:

 • osoby, które nie ukończyły 18 roku życia,
 • osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • osoby zatrudnione przez Realizatora RARR, ROPS oraz instytucję współpracującą tj. ROWES,
 • osoby pracujące, które nie posiadają kryterium wykluczenia np. nie są osobami z niepełnosprawnościami,

 

Korzyści dla uczestnika:

Przetestowanie swojego pomysłu na biznes mający charakter przedsiębiorstwa społecznego oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Czas trwania:

Czas przeznaczony na wsparcie inkubacyjne dla uczestników w ramach symulatora wynosi łącznie około 3 miesięcy i uwzględnia okres od zakwalifikowania do ostatecznego zakończenia wszystkich szkoleń i zaprezentowania swojego biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego Zespołowi Ekspertów. Okres ten może ulec wydłużeniu w zależności od potrzeb zdiagnozowanych w trakcie preselekcji oraz na etapie wsparcia zasadniczego.

Miejsce:

Szkolenia i spotkania będą odbywać się w siedzibie RARR S.A., ROPS Rzeszów oraz w biurach terenowych Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (w zależności od miejsca zamieszkania uczestników). Część szkoleń i spotkań będzie przeprowadzona w formie jedno lub dwudniowych warsztatów zorganizowanych w placówkach Podmiotów Ekonomii Społecznej lub
w innych miejscach zlokalizowanych na terenie Województwa Podkarpackiego.

Działanie:

Każdy z uczestników Symulatora odbywa jednodniowe Szkolenie podstawowe z zakresu Ekonomii Społecznej. Następnie Zespoły Ekspertów przeprowadzają z uczestnikami wywiady pogłębione
w celu opracowania indywidualnej ścieżki wsparcia dla poszczególnych uczestników/grup. Ścieżka wsparcia odzwierciedlać będzie indywidualne potrzeby uczestników, ich dotychczasowe doświadczenie, wiedzę i pomysł na działalność.

Ponadto dostępne są w zależności od zdiagnozowanych potrzeb działania inkubacyjne służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji (wiedzy i umiejętności oraz postaw postrzeganych w kontekście autonomii i odpowiedzialności) potrzebnych do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego realizowanych w formie warsztatów o tematyce:

 • design thinking,
 • model canvas i kamienie milowe,
 • założenia i przygotowanie danych do biznesplanu,
 • komunikacja interpersonalna,
 • autoprezentacja,
 • prezentacje multimedialne,
 • przygotowanie do udziału w sesjach pitchingowych,
 • budowanie zespołu,
 • jak rozwijać biznes – rozwój strategiczny PS (cele strategiczne i taktyczne)
 • techniki sprzedaży,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • fundraising,
 • inspirujące dobre praktyki,
 • gry symulacyjne,

W ramach warsztatów uczestnicy/grupy będą mieli możliwość konsultacji z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych oraz z przedstawicielami przedsiębiorstw z otwartego rynku pracy. Ponadto każdy uczestnik (indywidualny lub grupa) będzie miał możliwość uczestniczyć w minimum 8 godzinach wsparcia w postaci mentoringu i coachingu prowadzonych przez animatorów, doradców kluczowych, doradców biznesowych. Liczba godzin wsparcia będzie wynikała z bieżących potrzeb uczestnika/grupy. Wsparcie ma na celu w szczególności:

 • diagnozę mocnych i słabych stron jednostki/grupy,
 • budowanie zespołu,
 • motywowanie uczestników,
 • wyłonienie lidera grupy, itp.

W ramach Symulatora uczestnicy będą mogli wziąć udział w wizycie studyjnej w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym w celu praktycznego zapoznania się ze specyfiką działalności danego przedsiębiorstwa społecznego.

Symulacja kończy się warsztatami podczas których uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu Ekonomii Społecznej oraz zaprezentować swój pomysł na przedsiębiorstwo społeczne przed Zespołem Ekspertów.

 Eksperci:

Wszelkie szkolenia, zajęcia, spotkania i warsztaty będą prowadzone przez osoby mające praktyczną wiedzę z zakresu wspierania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. W większości ekspertami będą pracownicy Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw z otwartego rynku pracy.

 Symulator Przedsiębiorczości Społecznej jest jednym z działań Projektu „SENTINEL – Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”. Projekt SENTINEL jest realizowany przez 10 instytucji z 6 państw Europy Środkowej tj. Polski, Niemiec, Włoch, Czech, Węgier i Słowenii. W Polsce partnerami Projektu są: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Budżet projektu wynosi: 1 952 166,05 Euro a czas realizacji to okres od 01.06.2017 r. do 31.05.2020 r. Głównym celem projektu SENTINEL jest stworzenie i przetestowanie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych w mniej rozwiniętych regionach Europy Środkowo-Wschodniej.

Kontakt:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. 210
Osoba do kontaktu: Bartosz Świder
b.swider@rops.rzeszow.pl /tel.17 850 79 44

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 218
Osoba do kontaktu: Danuta Kandefer
dkandefer@rarr.rzeszow.pl /tel. 17 867 62 16

Do pobrania:

wstecz