Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Szkolenie w ramach Szkoły Kooperacji

W miesiącach październik, listopad, grudzień odbyła się I cześć szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin: Krempna, Ostrów, Przeworsk, Świlcza, Trzebownisko i Zarzecze, biorących udział w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”.

W Szkole Kooperacji – poziom rozszerzony łącznie udział wzięło 30 członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin województwa podkarpackiego realizujących projekt. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie 15-osobowe grupy szkoleniowe. Trenerka prowadząca zajęcia, zastosowała aktywizujące metody warsztatowe tj.: praca w parach, praca w podgrupach, symulacje, odgrywanie ról, kwestionariusze samooceny, mini-wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i dyskusje moderowane. Stosowała także podejście warsztatowe „samo-odkrywania” (self-discovery approach) polegające na takim doborze ćwiczeń, aby uczestnicy sami wyciągali odpowiednie wnioski i dzielili się między sobą wiedzą i doświadczeniem.

Członkowie Partnerskich Zespołów Kooperacji, którzy brali udział w warsztatach, podczas 40 godzin szkoleniowych nabyli wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej, budowania zaufania i współpracy w zespole, rozwiązywania problemów, asertywności i metod pracy z rodziną. Uczestnicy szkolenia ćwiczyli sposoby skutecznej kooperacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji,  asertywnej odmowy oraz wprowadzania w życie dobrych praktyk.

Druga część szkolenia w ramach Szkoły Kooperacji odbędzie się w 2020 r.

wstecz