Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Projekt „Kompetencje plus” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lider wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach realizuje w okresie od 01.01.2020 do 31.07.2021. projekt partnerski pt. „Kompetencje plus” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Wartość projektu ogółem wynosi 1 018 194,17 zł, wkład własny 30 545,83 zł

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 800 osób (750 kobiet, 50 mężczyzn) z terenu województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej, mających istotny wpływ na wykonywanie przez nich zadań.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja łącznie 110 szkoleń na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, w tym 70 szkoleń 1-dniowych i 40 szkoleń 2-dniowych.

Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje omówienie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych m.in. w zakresie:

  • przeciwdziałania bezdomności,
  • zmian w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem oraz Programu Za życiem,
  • zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych,
  • zmian wynikających z Programu Dostępność plus,
  • innych wprowadzonych i planowanych zmian prawnych dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej stosownie do występujących potrzeb uczestników projektu na podstawie prowadzonej diagnozy potrzeb.

Główne rezultaty/produkty projektu to:

  • Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, objętych wsparciem w programie – 800 osób.
  • Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy
    w wyniku wsparcia EFS nabyli kompetencje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 760 osób.

Szkolenia realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie szkolenia oraz zwrot kosztów podróży w uzasadnianych przypadkach zgodnie z Regulaminem rekrutacji, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przy min. 80% udziale w zajęciach oraz uzasadnione udogodnienia/usprawnienia osobom z niepełnosprawnościami, które umożliwiają im udział w szkoleniu, np. tłumacz języka migowego, asystent, itp. Każdy z UP będzie mógł skorzystać średnio z ok 2 szkoleń.

Lider – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie organizuje szkolenia na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego z powiatów: opolskiego, świdnickiego, chełmskiego, m. Chełm, krasnostawskiego, kraśnickiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, janowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego.

Osobą do kontaktu jest Pan Bartosz Świder, tel. 17 850 79 24.

Partner Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach organizuje szkolenia na  terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego z powiatów: bielskiego, m. Biała Podlaska, łukowskiego, radzyńskiego, parczewskiego, ryckiego, włodawskiego, lubartowskiego, puławskiego, lubelskiego, m. Lublin, łęczyńskiego.

Osobami do kontaktu ze strony Partnera są Pani Izabela Korda, tel. 41 342 19 02 oraz Pan Michał Kocia, tel.: 41 342 17 18.

 Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie!

 Do pobrania:

Pismo dla Dyrektorów/Kierowników instytucji pomocy i integracji społecznej woj. podkarpackiego

wstecz