Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Diagnoza potrzeb szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Kompetencje plus”, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczął realizację projektu PO WER, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna „Kompetencje plus” w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji – kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej*, z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej, mających istotny wpływ na wykonywanie zadań. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość usystematyzowania i zaktualizowania swojej wiedzy oraz podniesienia kwalifikacji. 

Zakres merytoryczny szkoleń będzie zgodny z załącznikiem nr 10 Minimalny zakres tematyczny szkolenia dla konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19. Został on podzielony na 17 tematów szkoleniowych wyszczególnionych w załączniku do pisma dla Dyrektorów/Kierowników instytucji pomocy i integracji społecznej woj. podkarpackiego i  lubelskiego

W województwie podkarpackim w okresie realizacji projektu odbędzie się ok. 24 szkoleń 1-dniowych i 14 szkoleń 2-dniowych, natomiast w województwie lubelskim planowana jest organizacja ok. 11 szkoleń 1-dniowych i 6 szkoleń 2-dniowych.

 W związku z powyższym prosimy o rzetelne wypełnienie załącznika diagnozy potrzeb szkoleniowych dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zgodnie z podziałem na województwa, przesłanie skanu załącznika diagnozy potrzeb na adres e-mail: diagnozakompetencjeplus@rops.rzeszow.pl, następnie oryginału pocztą tradycyjną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie terminie do 14.02.2020 r. 

Szczegółowych informacji o projekcie i diagnozie potrzeb szkoleniowych województwa podkarpackiego i lubelskiego z powiatów: opolskiego, świdnickiego, chełmskiego, m. Chełm, krasnostawskiego, kraśnickiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, janowskiego, tomaszowskiego oraz biłgorajskiego udziela Pani Renata Skrabska -  tel. 17 850 79 24.

 Dziękujemy za poświęcony czas oraz wypełnienie diagnozy potrzeb szkoleniowych!

 Do pobrania:

Województwo podkarpackie:

 Województwo lubelskie:

wstecz