Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

NABÓR DO PROJEKTU „LEPSZE JUTRO” DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, iż w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 182/3806/20  z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia grantu i ogłoszenia naboru wniosków o  powierzenie grantu  w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i  edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,   ogłasza nabór wniosków o  powierzenie grantu w ramach powyższego  konkursu.

Uchwała Nr 182/3806/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2020r.

W załączeniu dokumentacja do pobrania:

 1. Uchwała Nr 182/3806/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2020 r.
 2. Regulamin udzielenia grantu stanowiący załącznik nr 1 do powyższej Uchwały  
 3. Wzór wniosku o powierzenie grantu.
 4. Kryteria oceny formalno – merytorycznej.
 5. Wzór umowy.
 6. Sprawozdanie z realizacji grantu.
 7. Wzór weksla in blanco.
 8. Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania wniosku o powierzenie grantu 

Poniżej załączniki w formacie Microsoft Word w wersji monochromatycznej:

 1. Regulamin udzielenia grantu stanowiący załącznik nr 1 do powyższej Uchwały  
 2. Wzór wniosku o powierzenie grantu.
 3. Kryteria oceny formalno – merytorycznej.
 4. Wzór umowy.
 5. Sprawozdanie z realizacji grantu.
 6. Wzór weksla in blanco.

wstecz