Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

UCHWAŁA NR 215/4350/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU w sprawie przyznania dodatkowych środków z powstałych oszczędności - grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

wstecz