Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zakończenie projektu SENTINEL

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje o zakończeniu realizacji projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”. Projekt realizowany w okresie 01.06.2017 – 31.05.2020 był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

W trakcje trwania projektu 10 instytucji z Europy Środkowej tj. Polski, Węgier, Czech, Słowenii, Niemiec i Włoch wymieniało się doświadczeniem i przekazywało sobie wiedze na temat sektora ekonomii społecznej poprzez spotkania, konferencje, raporty a także empirycznie poprzez wizyty studyjne. Głównym celem Projektu było wypracowanie nowych rozwiązań w sektorze ekonomii społecznej mających na celu wzmocnienie i zwiększenie roli przedsiębiorstw społecznych na otwartym rynku. Dzięki międzynarodowej współpracy udało się opracować i przetestować nowe rozwiązania,  które zostały opisane w poniższych publikacjach:

  1. Handbook for the creation and operation of managed networks of social enterprises ma charakter instrukcji i zalecań jak sprawnie tworzyć I efektywnie zarządzać sieciami przedsiębiorstw społecznych;
  2. Toolbox for Social Business Support in disadvantaged regions to podręcznik będący wsparciem dla osób przygotowujących się to założenia przedsiębiorstwa społecznego jak i dla osób należących do kadry zarządzającej istniejących przedsiębiorstw;
  3. Zalecenia polityczne na szczeblu krajowym to dokument skierowany do wszystkich instytucji i organizacji, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na kształtowanie i rozwój sektora ekonomii społecznej, przedstawiający projekt SENTINEL oraz zawierający propozycje poprawy współpracy, wsparcia i wizerunku sektora ekonomii społecznej;
  4. Joint report on support demand of social enterprises – raport połączony dotyczący analizy potrzeb wsparcia przedsiębiorstw społecznych w krajach partnerów projektu;
  5. Joint report on social enterprises support services and networking initatives – raport połączony dotyczący usług wsparcia I sieciowania dla przedsiębiorstw społecznych w krajach partnerów projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi materiałami oraz do wykorzystania ich w praktyce. 

Zespół projektu SENTINEL dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnej realizacji projektu, wspierały go, służyły radą i pomagały w opracowywaniu poszczególnych zadań. Szczególne podziękowania składamy pracownikom Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  Dziękujemy również uczestnikom wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu takich jak obrady Okrągłego Stołu, Targi Ekonomii Społecznej czy Konkurs filmów o Ekonomii Społecznej. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do uczestników programu pilotażowego - Symulator Przedsiębiorczości Społecznej za wysiłek i poświęcony czas. Mamy nadzieję, że nasza współpraca nie zakończy się wraz z projektem. 

wstecz