Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Badania i raporty

Informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno–gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za luty 2018 r.”

Komunikat zawiera najaktualniejsze dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego. Prezentuje informacje dotyczące nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych przedsiębiorstw, osób fizycznych i spółek handlowych, wynagrodzeń, produkcji sprzedanej wyrobów i usług oraz wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową przedsiębiorstw. W opracowaniu zaprezentowano również informacje dotyczące osób bezrobotnych, budownictwa mieszkaniowego, a także turystyki. Ponadto obecny numer został wzbogacony danymi odnoszącymi się do zdarzeń zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. W numerze znajdują się również dane dotyczące aktywności powiatów w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz PROW na lata 2014-2020. Opracowanie zostało przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Regionalne Obserwatorium Terytorialne oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie – Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych.

Dokument do pobrania


Informacja o sytuacji społeczno–gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za styczeń 2018 r.

Informacja zawiera najaktualniejsze dane o wybranych miastach – regionalnych biegunach wzrostu woj. podkarpackiego oraz o Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym. Prezentuje informacje o nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych przedsiębiorstwach, mieszkaniach oddanych do użytkowania, a także dane dotyczące aktywności poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Kolejne opracowania, w miarę dostępności danych, będą wzbogacane również o inne informacje dotyczące procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na analizowanym obszarze. Opracowanie zostało przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Regionalne Obserwatorium Terytorialne oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie – Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych.

Dokument do pobrania


Używanie substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego

Głównym celem badania było zdiagnozowanie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa. W próbie badawczej były osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym zamieszkujące teren 25 powiatów województwa podkarpackiego. Badaniem objęto 625 osób powyżej 18 roku życia.
Dokument do pobrania

 

 


Problematyka uzależnienia od alkoholu wśród osób starszych

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w gminach województwa podkarpackiego w zakresie zapotrzebowania na utworzenie specjalistycznego domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu na terenie Podkarpacia.
Dokument do pobrania


Pomoc społeczna w województwie podkarpackim - diagnoza

Niniejszy dokument przedstawia funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w województwie podkarpackim w latach 2011-2014. Szeroko omówione zostały główne problemy społeczne, do których zalicza się między innymi: zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezrobocia, bezdomności, przemocy w rodzinie, niepełnosprawności czy starzenia się. Ponadto uwzględnione zostały różne formy pomocy i wsparcia udzielonego mieszkańcom Podkarpacia ze strony instytucji pomocy i integracji społecznej. Dokument stanowi diagnozę w zakresie pomocy społecznej ujętą w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.
Dokument do pobrania