Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Badania i raporty

Diagnoza poziomu życia rodziny, której dziecko objęto rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego

Niniejszy raport jest efektem badania przeprowadzonego w 2018 roku wśród rodziców dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego, zamieszkujących województwo podkarpackie. Realizacja badania pozwoliła rozpoznać sytuację mieszkaniową rodzin, czynniki wpływające na sytuację materialną, korzystanie z pomocy i wsparcia, problemy dotykające rodzinę, funkcje realizowane wobec dziecka oraz oczekiwania względem szkoły.

Dokument do pobrania

 


Zjawisko eurosieroctwa w województwie podkarpackim

 Raport zawiera wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów V i VI klas szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego oraz pedagogów zatrudnionych w tych szkołach. Zasadniczym celem badania było dostarczenie wiedzy na temat skali zjawiska eurosieroctwa. Poruszane kwestie obejmowały również skutki nieobecności rodziców na co dzień oraz jej wpływu na rozwój dziecka, opieki sprawowanej podczas nieobecności rodziców, działań realizowanych przez szkoły w celu eliminacji negatywnych skutków emigracji rodziców oraz współpracy z innymi instytucjami w ww. zakresie.
Dokument do pobrania

 


Przyczyny ubóstwa wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej na Podkarpaciu

Dokument zawiera wyniki badania przeprowadzonego wśród klientów ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. Opisuje przyczyny zjawiska ubóstwa oraz uwarunkowania, które wpływają na sytuację materialną osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.
Dokument do pobrania

 

 


Informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno–gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za luty 2018 r.”

Komunikat zawiera najaktualniejsze dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego. Prezentuje informacje dotyczące nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych przedsiębiorstw, osób fizycznych i spółek handlowych, wynagrodzeń, produkcji sprzedanej wyrobów i usług oraz wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową przedsiębiorstw. W opracowaniu zaprezentowano również informacje dotyczące osób bezrobotnych, budownictwa mieszkaniowego, a także turystyki. Ponadto obecny numer został wzbogacony danymi odnoszącymi się do zdarzeń zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. W numerze znajdują się również dane dotyczące aktywności powiatów w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz PROW na lata 2014-2020. Opracowanie zostało przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Regionalne Obserwatorium Terytorialne oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie – Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych.

Dokument do pobrania


Informacja o sytuacji społeczno–gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za styczeń 2018 r.

Informacja zawiera najaktualniejsze dane o wybranych miastach – regionalnych biegunach wzrostu woj. podkarpackiego oraz o Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym. Prezentuje informacje o nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych przedsiębiorstwach, mieszkaniach oddanych do użytkowania, a także dane dotyczące aktywności poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Kolejne opracowania, w miarę dostępności danych, będą wzbogacane również o inne informacje dotyczące procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na analizowanym obszarze. Opracowanie zostało przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Regionalne Obserwatorium Terytorialne oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie – Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych.

Dokument do pobrania


Używanie substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego

Głównym celem badania było zdiagnozowanie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa. W próbie badawczej były osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym zamieszkujące teren 25 powiatów województwa podkarpackiego. Badaniem objęto 625 osób powyżej 18 roku życia.
Dokument do pobrania

 

 


Problematyka uzależnienia od alkoholu wśród osób starszych

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w gminach województwa podkarpackiego w zakresie zapotrzebowania na utworzenie specjalistycznego domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu na terenie Podkarpacia.
Dokument do pobrania


Pomoc społeczna w województwie podkarpackim - diagnoza

Niniejszy dokument przedstawia funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w województwie podkarpackim w latach 2011-2014. Szeroko omówione zostały główne problemy społeczne, do których zalicza się między innymi: zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezrobocia, bezdomności, przemocy w rodzinie, niepełnosprawności czy starzenia się. Ponadto uwzględnione zostały różne formy pomocy i wsparcia udzielonego mieszkańcom Podkarpacia ze strony instytucji pomocy i integracji społecznej. Dokument stanowi diagnozę w zakresie pomocy społecznej ujętą w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.
Dokument do pobrania