Prosimy o nienadsyłanie do Ośrodka Adopcyjnego korespondencji mailowej zawierającej dane osobowe!!!

Dokumenty elektroniczne (SED) oraz formularze z serii E400
Począwszy od dnia wejścia w życie nowych rozporządzeń tj. od dnia 1 maja 2010 r. formularze z serii E-400 zastąpione zostały przez standardowe dokumenty elektroniczne (SED). Wyjątkiem w korzystaniu z formularzy z serii E400 po dniu 01.05.2010r. są:

 1. sprawy, w których uprawnienie do świadczeń rodzinnych powstało przed dniem wejścia w życie nowych rozporządzeń, czyli przed 1 maja 2010 r.

 2. sprawy, dotyczące Szwajcarii (do 31.03.2012 r.) oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. Norwegii, Islandii i Lichtensteinu (do 31.05.2012 r.)

Formularze z serii E-400 wydane przed 1 maja 2010r. zachowują swoją ważność i są uwzględniane przez władze państw członkowskich nawet po tej dacie, aż do upłynięcia ich daty ważności albo do ich wycofania lub zastąpienia przez dokumenty elektroniczne (SED).

Formularze wspólnotowe z serii E400 to:
E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 411.

Formularze z serii E (głównie formularze E 411 i E 401) wydawane są przez instytucje właściwe Państw Członkowskich, w których został złożony wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych. Formularze powinny spełniać wymogi formalne, tj. zawierać datę i podpis urzędnika, pieczątkę instytucji właściwej oraz prawidłowo uzupełnioną część A.

Prawidłowo wypełniony formularz E411 w części A powinny zawierać :

 1. dane wnioskodawcy w pkt. 1

 2. dane osoby, której uprawnienie do świadczeń rodzinnych w Polsce musi być sprawdzone w pkt. 2

 3. okres za jaki potrzebne są informacje w pkt. 2.5

 4. dane członków rodziny (dzieci) w pkt. 3

 5. data i podpis urzędnika oraz pieczątka instytucji właściwej kraju UE lub EOG i Szwajcarii wydającej formularz w pkt. 5.

Dokumenty niezbędne do uzupełnienia części B formularzy E411 i E 401 to:

 1. Uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wskazanej w punkcie 2 formularza E411/E401,

 2. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy potwierdzające zameldowanie wszystkich członków rodziny na terenie Polski (zawierające: imiona, nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa)

 3. Aktualny skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci (w przypadku gdy ojciec jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia) - (wydawany bezpłatnie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 O opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635),

 4. Aktualny skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego lub aktu zgonu małżonka lub rodzica (wydawany bezpłatnie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 O opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635),

 5. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,

 6. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem postanowienie sądu o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego/obojga rodziców,

 7. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem przysposobionym decyzja Sądu Rodzinnego o przyznaniu opieki nad dzieckiem,

 8. Informacja o aktywności zawodowej w Polsce lub za granicą osoby z punktu 2 formularza E411 za okres wskazany w punkcie 2.5 formularza E411:

  8.1 W przypadku wykonywania pracy zawodowej – aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia od pracodawcy/świadectwo pracy/umowa o pracę/itp.,
  8.2 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wpis/wykreślenie do/z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie z ZUS o ubezpieczeniu społecznym,
  8.3 W przypadku ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – aktualne zaświadczenie potwierdzające okres ubezpieczenia,
  8.4 W przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej – aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, stwierdzające okres zarejestrowania oraz prawo lub brak prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych,
  8.5 W przypadku pobierania renty lub emerytury – zaświadczenie o okresie, na który została przyznana, z właściwej instytucji,
  8.6 Jeżeli Pan/i, w ww. okresie nie był/a zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie wykonywał/a pracy zawodowej, nie prowadził/a działalności gospodarczej oraz nie podlegał/a ubezpieczeniu społecznemu rolników, proszę napisać stosowne oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 § 1 Ustawy z dnia 06.06.1997 roku, Kodeks Karny- Dz. U. Nr 88, poz. 553).

 9. Informacja czy w okresie wskazanym w punkcie 2.5 formularza E411 dana rodzina pobiera/ła świadczenia rodzinne w Polsce:

  9.1 Zaświadczenie o pobieraniu lub też nie pobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce wystawione przez właściwą instytucję (OPS, MGOPS, MOPS, KRUS, ZUS, Urząd Miasta, Urząd Gminy lub Pracodawca) za okres wskazany w pkt. 2.5
  9.2 W przypadku nie pobierania świadczeń rodzinnych w okresie wskazanym w punkcie 2.5 formularza E411 należy złożyć również stosowne oświadczenie

 10. Oświadczenie osoby z punktu 2 formularza E401 zawierające następujące informacje:

  10.1 Czy którekolwiek z dzieci utrzymywane było/jest w Polsce ze środków publicznych?
  10.2 Czy matka/ojciec dzieci pobierają/li emeryturę lub rentę inwalidzką (rentę z tytułu nie zdolności do pracy) w Polsce?

Wzór oświadczenia do udzielenia ww. informacji dostępny jest na głównej stronie – „druki do porania” – „oświadczenie ogólne”.

Informacje z punktów 8 i 9 wymagane są jedynie do formularza E411.

Informacje z punktu 10 wymagane są jedyniedo formularza E401 w stosunku do Danii, Norwegii oraz Islandii.

Formularze z serii E 400 wypełnione w części B i potwierdzone przez ROPS wysyłane są bezpośrednio na adres właściwej instytucji zagranicznej.

W przypadku pobierania w Polsce świadczeń rodzinnych na dzieci należy zgłosić fakt przebywania za granicą do instytucji przyznającej i wypłacającej świadczenia rodzinne w Polsce oraz dołączyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie bądź prowadzenie działalności gospodarczej za granicą (umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okres/y zatrudnienia) oraz wypełnione oświadczenia „druki do pobrania”„Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych”.

Przykładowe wzory formularzy:
- E 401
- E 411

Samorząd Województwa Podkarpackiego

WKDR

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Rodzicu Adopcyjny

 


Niebieska linia

Projekt Empatia

Projekt Emp@tia

Portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Luty 2018 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28

Zakup prospołeczny

Zakup prospołeczny
ePUAP logo    

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

tel.: 17 747 06 00,  fax.: 17 747 06 01

e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

 

    bip logo

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.