Reklama
...

Kalendarz wydarzeń

poprzednim miesiącu wrzesień 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 36 1 2 3 4 5 6 7
week 37 8 9 10 11 12 13 14
week 38 15 16 17 18 19 20 21
week 39 22 23 24 25 26 27 28
week 40 29 30
Reklama
...
Reklama
...
Reklama
.
Reklama
. . .


Dokumenty elektroniczne (SED) oraz formularze z serii E400

PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator    wtorek, 12 maja 2009 08:46

 

Dokumenty elektroniczne (SED) oraz formularze z serii E400

Począwszy od dnia wejścia w życie nowych rozporządzeń tj. od dnia 1 maja 2010 r. formularze z serii E-400 zastąpione zostały przez standardowe dokumenty elektroniczne (SED). Wyjątkiem w korzystaniu z formularzy z serii E400 po dniu 01.05.2010r. są:

1.  sprawy, w których uprawnienie do świadczeń rodzinnych powstało przed dniem wejścia w życie nowych rozporządzeń, czyli przed 1 maja 2010 r.

2. sprawy, dotyczące Szwajcarii (do 31.03.2012 r.) oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. Norwegii, Islandii i Lichtensteinu (do 31.05.2012 r.)

Formularze z serii E-400 wydane przed 1 maja 2010r. zachowują swoją ważność i są uwzględniane przez władze państw członkowskich nawet po tej dacie, aż do upłynięcia ich daty ważności albo do ich wycofania lub zastąpienia przez dokumenty elektroniczne (SED).

Formularze wspólnotowe z serii E400 to:

E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 411.

Formularze z serii E (głównie formularze E 411 i E 401) wydawane są przez instytucje właściwe Państw Członkowskich, w których został złożony wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych. Formularze powinny spełniać wymogi formalne, tj. zawierać datę i podpis urzędnika, pieczątkę instytucji właściwej oraz prawidłowo uzupełnioną część A.

 Prawidłowo wypełniony formularz E411 w części A powinny zawierać :

1.     dane wnioskodawcy w pkt. 1

2.     dane osoby, której uprawnienie do świadczeń rodzinnych w Polsce musi być sprawdzone w pkt. 2

3.     okres za jaki potrzebne są informacje w pkt. 2.5

4.     dane członków rodziny (dzieci) w pkt. 3

5.    data i podpis urzędnika oraz pieczątka instytucji właściwej kraju UE lub EOG i Szwajcarii wydającej formularz w pkt. 5.

Dokumenty niezbędne do uzupełnienia części B formularzy E411 i E 401 to:

1.Uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wskazanejw punkcie 2 formularza E411/E401,

2.Aktualne zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy potwierdzające zameldowanie wszystkich członków rodziny na terenie Polski (zawierające: imiona, nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa)

3.Aktualny skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci (w przypadku gdy ojciec jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia) - (wydawany bezpłatnie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 O opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635),

4.Aktualny skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego lub aktu zgonu małżonka lub rodzica (wydawany bezpłatnie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 O opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635),

5.Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,

6.W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem postanowienie sądu o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego/obojga rodziców,

7.W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem przysposobionym decyzja Sądu Rodzinnego o przyznaniu opieki nad dzieckiem,

8.Informacja o aktywności zawodowej w Polsce lub za granicą osoby z punktu 2 formularza E411 za okres wskazany w punkcie 2.5 formularza E411: 

8.1 W przypadku wykonywania pracy zawodowej – aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia od pracodawcy/świadectwo pracy/umowa o pracę/itp.,

8.2 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wpis/wykreślenie do/z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie z ZUS o ubezpieczeniu społecznym,

8.3 W przypadku ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – aktualne zaświadczenie potwierdzające okres ubezpieczenia,

8.4 W przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej – aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, stwierdzające okres zarejestrowania oraz prawo lub brak prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych,

8.5 W przypadku pobierania renty lub emerytury – zaświadczenie o okresie, na który została przyznana, z właściwej instytucji,

8.6 Jeżeli Pan/i, w ww. okresie nie był/a zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie wykonywał/a pracy zawodowej, nie prowadził/a działalności gospodarczej oraz nie podlegał/a ubezpieczeniu społecznemu rolników, proszę napisać stosowne oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 § 1 Ustawy z dnia 06.06.1997 roku, Kodeks Karny- Dz. U. Nr 88, poz. 553).

9. Informacja czy w okresie wskazanym w punkcie 2.5 formularza E411 dana rodzina pobiera/ła świadczenia rodzinne w Polsce:

9.1 Zaświadczenie o pobieraniu lub też nie pobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce wystawione przez właściwą instytucję (OPS, MGOPS, MOPS, KRUS, ZUS, Urząd Miasta, Urząd Gminy lub Pracodawca)  za okres wskazany w pkt. 2.5

9.2 W przypadku nie pobierania świadczeń rodzinnych w okresie wskazanym w punkcie 2.5 formularza E411 należy złożyć również stosowne oświadczenie

10. Oświadczenie osoby z punktu 2 formularza E401 zawierające następujące informacje:

10.1 Czy którekolwiek z dzieci utrzymywane było/jest w Polsce ze środków publicznych?

10.2 Czy matka/ojciec dzieci pobierają/li emeryturę lub rentę inwalidzką (rentę z tytułu nie zdolności do pracy) w Polsce?

Wzór oświadczenia do udzielenia ww. informacji dostępny jest na głównej stronie – „druki do porania” – „oświadczenie ogólne”.

Informacje z punktów 8 i 9 wymagane są jedynie do formularza E411.

Informacje z punktu 10 wymagane są jedyniedo formularza E401 w stosunku doDanii, Norwegii oraz Islandii.

Formularze z serii E 400 wypełnione w części B i potwierdzone przez ROPS wysyłane są bezpośrednio na adres właściwej instytucji zagranicznej.

W przypadku pobierania w Polsce świadczeń rodzinnych na dzieci należy zgłosić fakt przebywania za granicą do instytucji przyznającej i wypłacającej świadczenia rodzinne w Polsce oraz dołączyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie bądź prowadzenie działalności gospodarczej za granicą (umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okres/y zatrudnienia) oraz wypełnione oświadczenia dostępne na głównej stronie „druki do pobrania” – „Oświadczenie 1- w celu ustalenia koordynacji” oraz „Oświadczenie 2- w celu ustalenia koordynacji”.

 

Przykładowe wzory formularzy:

E 401

E 411

 
After you ve stopped utilizing this medicine, flush virtually any unused tablets straight down the toilet. Disposal of medicines by flushing is actually suggested to decrease the hazard of unintentional overdose which causes loss of life. This particular buy ambien cheap advice applies to an extremely small number of prescription drugs only. The FDA, working together with the manufacturer, has determined this method to be the most suitable way of disposal and presents the very least risk to human safety. Keep an eye on the amount of medicine used from each brand new bottle. get drugs store is actually a drug of abuse and you should end up being aware in the event that anybody is using your medicine incorrectly or without having a doctors prescription. buy codeine cheap might be habit forming. By no means share this particular medicine along with someone else, particularly someone with a history of substance abuse or addiction. Keep your medication somewhere where others cant reach it.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.