Prosimy o nienadsyłanie do Ośrodka Adopcyjnego korespondencji mailowej zawierającej dane osobowe!!!

Szanowni Państwo!

 Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/Państwowa Jednostka Budżetowa  podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej ul. Tamki 3 w Warszawie przewiduje sfinansowanie w ramach projektu 1.45 ,, Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   Do udziału w projekcie mogą być kierowane osoby:

 1. Posiadające  dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjackich lub magisterskich,     zatrudnione w następujących instytucjach:

- pracownicy zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach       pomocy rodzinie i regionalnych ośrodkach polityki społecznej na stanowiskach kierowniczych
(dyrektor, kierownik, zastępca dyrektora/kierownika, kierownik działu) oraz pracownicy będący kadrą kierowniczą średniego stopnia lub wskazane przez kierownika jednostki pracowniczej, którzy mogą w przyszłości ubiegać się o stanowiska kierownicze;

- pracownicy i przedstawiciele  Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich – kierunek studiów – organizacja pomocy społecznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

2. Z każdej jednostki pomocy i integracji społecznej oraz Wydziału Polityki Społecznej
i ROPS będzie przyjęty na studia podyplomowe jeden pracownik. Uprzejmie prosimy, aby wyboru pracownika kierowanego na studia dokonywano według jednolitych zasad uwzględniających m.in. zajmowane stanowisko ( preferencje dla kadry  kierowniczej), jakość pracy, stałość stosunku pracy (sugerujemy kierowanie na studia osób zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony).

3. Warunkiem koniecznym  przyjęcia pracownika na studia jest zgoda jego bezpośredniego przełożonego.

4. Ze względu na możliwość rezygnacji z podjęcia studiów wybranej osoby, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia osiągnięcia rezultatów projektu, a także ze wglądu na możliwość zrealizowania w ramach projektu studiów podyplomowych dla większej niż zakłada się obecnie liczby osób (3000) bardzo prosimy o wytypowanie przynajmniej jednej rezerwowej osoby.

5. Zgodnie z założeniami projektu studia podyplomowe mogą odbywać się na następujących kierunkach:

 • organizacja pomocy społecznej - minimum programowe kierunku zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej  (Dz. U. Z 8 października 2004r., Nr 219, poz. 2224)
 • zarządzanie instytucjami pomocy społecznej (minimum programowe jak dla organizacji pomocy społecznej, zgodnie z rozporządzeniem);
 • administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej;
 • zarządzanie informacją w instytucjach publicznych;
 • zarządzanie polityką społeczną;
 • zarządzanie gospodarką społeczną;
 • zarządzanie i marketing;
 • ekonomia społeczna;
 • organizacja i zarządzanie,
 • inne pokrewne kierunki, związane merytorycznie z problematyką polityki społecznej lub ekonomii społecznej,
 • zarządzanie funduszami europejskimi.

6. Prosimy również  o wskazanie preferowanych przez państwa na studia uczelni, po wcześniejszym sprawdzeniu, czy wybrany kierunek studiów jest w tej uczelni realizowany w formie studiów podyplomowych. Jednocześnie uprzejmie prosimy, aby przy wyborze  uczelni kierować się nie tylko zainteresowaniami określonym kierunkiem studiów, ale także renomą uczelni- doświadczeniem w realizowaniu usług edukacyjnych, jakością kształcenia, opiniami absolwentów.

7. Rozpoczęcie studiów planowane jest w październiku 2009 roku. O dokładnym terminie rozpoczęcia studiów  i o miejscu przeprowadzania zajęć  dydaktycznych poinformują uczestników studiów poszczególne uczelnie.

8. Studia odbywać się będą w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych
( sobota – niedziela).

9. Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieć zapewnione – poza edukacją na wybranym kierunku studiów – niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, wyżywienie i zakwaterowanie.

10. Uczestnicy studiów będą zakwaterowani w hotelu co najmniej dwugwiazdkowym
w pokojach maksymalnie 4-osobowych, którego standardy określają ustawa
o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) oraz
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

11.         Uczelnia zapewni każdemu studentowi podczas jednego zjazdu dwa posiłki
obiadowe oraz jednego śniadania i jednej  kolacji.

12. Uczelnia zwracać będzie koszty podróży z miejsca zamieszkania studenta do miejsca,
w którym prowadzone będą zajęcia. Przewiduje się zwrot kosztów
w kwocie do 150 zł  na jeden zjazd na jednego studenta (na podstawie            udokumentowanego wydatku).

13.         Uczelnie, przyjmując kandydata na studia będą wymagać  przedłożenia dokumentów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych , tzn. dyplomu ukończenia studiów I  stopnia (licencjat) lub studiów magisterskich , a także kopii dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji.

14.         Uczestnicy studiów będą zobowiązani do systematycznego udziału w zajęciach dydaktycznych według harmonogramu zajęć, usprawiedliwiania nieobecności na zjazdach, systematycznego uzyskiwania wpisów w indeks oraz zaliczania przedmiotów zgodnie
z  kartą egzaminacyjną, wypełniania kart ewaluacji, ankiet, kwestionariuszy
w trakcie trwania studiów i po ich zakończeniu.

15.         Warunkiem zaliczenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań (obecność
i udział w zajęciach oraz zaliczenia egzaminów), określonych w planie studiów.

16.         Uczestnik studiów zalicza zajęcia w terminie przewidzianych planem studiów oraz składa egzaminy w sesji określonej planem studiów i zgodnie z jej harmonogramem.

17.         Po otrzymaniu na egzaminie oceny niedostatecznej uczestnikowi studiów przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.

18.         W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnik studiów na egzaminie
w wyznaczonym terminie, przysługuje mu przywrócenie terminu egzaminu.

19.         W stosunku do uczestników, którzy nie zaliczyli toku studiów wydaje się decyzje
o skreśleniu z listy uczestników.

20.         Rezygnacja ze studiów następuje poprzez złożenie przez Uczestnika studiów pisemnego oświadczenia.

21.    Skreślenie z listy uczestników studiów następuje w przypadku:

- braku usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych na więcej niż dwóch zjazdach w semestrze,

- zakończeniu stosunku pracy z pracodawcą z przyczyn zależnych od uczestnika studiów,

- niezaliczenie semestru. 

22. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów, uczelnia może            obciążyć uczestnika studiów kosztami uczestnictwa w studiach.   

   

     W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o wypełnienie tabeli zgłoszeniowej i niezwłoczne odesłanie  w nieprzekraczalnym terminie do 10.08.2009 r. pocztą elektroniczną  na adres e.dudzinska@rops.rzeszow.pl jednocześnie  prosimy
o przesłanie odpowiedzi pocztą na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów.

 

 

Informujemy, że tabela jest dostępna na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – www.rops.rzeszow.pl link -Pomoc społeczna

 

 

TABELA DO POBRANIA

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego

WKDR

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Rodzicu Adopcyjny

 


Niebieska linia

Projekt Empatia

Projekt Emp@tia

Portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Luty 2018 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28

Zakup prospołeczny

Zakup prospołeczny
ePUAP logo    

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

tel.: 17 747 06 00,  fax.: 17 747 06 01

e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

 

    bip logo

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.