Prosimy o nienadsyłanie do Ośrodka Adopcyjnego korespondencji mailowej zawierającej dane osobowe!!!

Szanowni Państwo!

 Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/Państwowa Jednostka Budżetowa  podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej ul. Tamki 3 w Warszawie przewiduje sfinansowanie w ramach projektu 1.45 ,, Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   Do udziału w projekcie mogą być kierowane osoby:

 1. Posiadające  dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjackich lub magisterskich,     zatrudnione w następujących instytucjach:

- pracownicy zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach       pomocy rodzinie i regionalnych ośrodkach polityki społecznej na stanowiskach kierowniczych
(dyrektor, kierownik, zastępca dyrektora/kierownika, kierownik działu) oraz pracownicy będący kadrą kierowniczą średniego stopnia lub wskazane przez kierownika jednostki pracowniczej, którzy mogą w przyszłości ubiegać się o stanowiska kierownicze;

- pracownicy i przedstawiciele  Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich – kierunek studiów – organizacja pomocy społecznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

2. Z każdej jednostki pomocy i integracji społecznej oraz Wydziału Polityki Społecznej
i ROPS będzie przyjęty na studia podyplomowe jeden pracownik. Uprzejmie prosimy, aby wyboru pracownika kierowanego na studia dokonywano według jednolitych zasad uwzględniających m.in. zajmowane stanowisko ( preferencje dla kadry  kierowniczej), jakość pracy, stałość stosunku pracy (sugerujemy kierowanie na studia osób zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony).

3. Warunkiem koniecznym  przyjęcia pracownika na studia jest zgoda jego bezpośredniego przełożonego.

4. Ze względu na możliwość rezygnacji z podjęcia studiów wybranej osoby, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia osiągnięcia rezultatów projektu, a także ze wglądu na możliwość zrealizowania w ramach projektu studiów podyplomowych dla większej niż zakłada się obecnie liczby osób (3000) bardzo prosimy o wytypowanie przynajmniej jednej rezerwowej osoby.

5. Zgodnie z założeniami projektu studia podyplomowe mogą odbywać się na następujących kierunkach:

 • organizacja pomocy społecznej - minimum programowe kierunku zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej  (Dz. U. Z 8 października 2004r., Nr 219, poz. 2224)
 • zarządzanie instytucjami pomocy społecznej (minimum programowe jak dla organizacji pomocy społecznej, zgodnie z rozporządzeniem);
 • administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej;
 • zarządzanie informacją w instytucjach publicznych;
 • zarządzanie polityką społeczną;
 • zarządzanie gospodarką społeczną;
 • zarządzanie i marketing;
 • ekonomia społeczna;
 • organizacja i zarządzanie,
 • inne pokrewne kierunki, związane merytorycznie z problematyką polityki społecznej lub ekonomii społecznej,
 • zarządzanie funduszami europejskimi.

6. Prosimy również  o wskazanie preferowanych przez państwa na studia uczelni, po wcześniejszym sprawdzeniu, czy wybrany kierunek studiów jest w tej uczelni realizowany w formie studiów podyplomowych. Jednocześnie uprzejmie prosimy, aby przy wyborze  uczelni kierować się nie tylko zainteresowaniami określonym kierunkiem studiów, ale także renomą uczelni- doświadczeniem w realizowaniu usług edukacyjnych, jakością kształcenia, opiniami absolwentów.

7. Rozpoczęcie studiów planowane jest w październiku 2009 roku. O dokładnym terminie rozpoczęcia studiów  i o miejscu przeprowadzania zajęć  dydaktycznych poinformują uczestników studiów poszczególne uczelnie.

8. Studia odbywać się będą w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych
( sobota – niedziela).

9. Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieć zapewnione – poza edukacją na wybranym kierunku studiów – niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, wyżywienie i zakwaterowanie.

10. Uczestnicy studiów będą zakwaterowani w hotelu co najmniej dwugwiazdkowym
w pokojach maksymalnie 4-osobowych, którego standardy określają ustawa
o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) oraz
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

11.         Uczelnia zapewni każdemu studentowi podczas jednego zjazdu dwa posiłki
obiadowe oraz jednego śniadania i jednej  kolacji.

12. Uczelnia zwracać będzie koszty podróży z miejsca zamieszkania studenta do miejsca,
w którym prowadzone będą zajęcia. Przewiduje się zwrot kosztów
w kwocie do 150 zł  na jeden zjazd na jednego studenta (na podstawie            udokumentowanego wydatku).

13.         Uczelnie, przyjmując kandydata na studia będą wymagać  przedłożenia dokumentów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych , tzn. dyplomu ukończenia studiów I  stopnia (licencjat) lub studiów magisterskich , a także kopii dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji.

14.         Uczestnicy studiów będą zobowiązani do systematycznego udziału w zajęciach dydaktycznych według harmonogramu zajęć, usprawiedliwiania nieobecności na zjazdach, systematycznego uzyskiwania wpisów w indeks oraz zaliczania przedmiotów zgodnie
z  kartą egzaminacyjną, wypełniania kart ewaluacji, ankiet, kwestionariuszy
w trakcie trwania studiów i po ich zakończeniu.

15.         Warunkiem zaliczenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań (obecność
i udział w zajęciach oraz zaliczenia egzaminów), określonych w planie studiów.

16.         Uczestnik studiów zalicza zajęcia w terminie przewidzianych planem studiów oraz składa egzaminy w sesji określonej planem studiów i zgodnie z jej harmonogramem.

17.         Po otrzymaniu na egzaminie oceny niedostatecznej uczestnikowi studiów przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.

18.         W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnik studiów na egzaminie
w wyznaczonym terminie, przysługuje mu przywrócenie terminu egzaminu.

19.         W stosunku do uczestników, którzy nie zaliczyli toku studiów wydaje się decyzje
o skreśleniu z listy uczestników.

20.         Rezygnacja ze studiów następuje poprzez złożenie przez Uczestnika studiów pisemnego oświadczenia.

21.    Skreślenie z listy uczestników studiów następuje w przypadku:

- braku usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych na więcej niż dwóch zjazdach w semestrze,

- zakończeniu stosunku pracy z pracodawcą z przyczyn zależnych od uczestnika studiów,

- niezaliczenie semestru. 

22. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów, uczelnia może            obciążyć uczestnika studiów kosztami uczestnictwa w studiach.   

   

     W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o wypełnienie tabeli zgłoszeniowej i niezwłoczne odesłanie  w nieprzekraczalnym terminie do 10.08.2009 r. pocztą elektroniczną  na adres e.dudzinska@rops.rzeszow.pl jednocześnie  prosimy
o przesłanie odpowiedzi pocztą na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów.

 

 

Informujemy, że tabela jest dostępna na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – www.rops.rzeszow.pl link -Pomoc społeczna

 

 

TABELA DO POBRANIA

 

Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie
Ekonomia Społeczna
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Samorząd Województwa Podkarpackiego

WKDR

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Rodzicu Adopcyjny

 


Niebieska linia

Projekt Empatia

Projekt Emp@tia

Portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Październik 2017 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31

Zakup prospołeczny

Zakup prospołeczny
ePUAP logo    

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

tel.: 17 747 06 00,  fax.: 17 747 06 01

e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

 

    bip logo

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.