Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Wzór miesięcznej EWIDENCJI CZASU PRACY
 5. Wzór OPISU DOKUMENTÓW finansowych
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
 7. Zasady rozliczania dotacji

 


  Uchwała Nr 438 / 9220 / 18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”

  Do pobrania:

  1. Treść Uchwały
  2. Załącznik 1 - Wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte dofinansowaniem

  „Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie mając na względzie specyfikę prowadzonej działalności oraz charakter zaproponowanych do realizacji w ramach przedmiotowego otwartego konkursu ofert zadań, podjął decyzję o przyznaniu  dotacji dla dodatkowych dwóch podmiotów, tj.: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia oraz Stowarzyszenia Trzeźwościowego „ARKA” z Jasła mimo, że uzyskali oni mniejszą liczbę punktów odpowiednio: 36,5 i 35 z oceny merytorycznej i pierwotnie nie byli wskazani do dofinansowania z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs. 

  Zarząd Województwa Podkarpackiego zmniejszył jednocześnie zaproponowaną przez Komisję Konkursową wysokość środków finansowych dla poszczególnych podmiotów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów podczas merytorycznej oceny ofert, przeznaczając uzyskane w ten sposób środki na dofinansowanie wniosków wymienionych powyższej dwóch podmiotów”.

  1. Załącznik 2 - Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania

   Informacja

   Pierwsze posiedzenie Komisji do spraw opiniowania i oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020 odbędzie się dnia 24 maja 2018 r. od godz. 9:00 w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów (sala konferencyjna, p.304).


    WYKAZ OFERT ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE PODLEGAJĄCE UZUPEŁNIENIU –

    zgodnie z pkt. VIII.6 Załącznika do Uchwały Nr 415 / 8709 / 18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 kwietnia 2018 r.

    Do pobrania:


     UCHWAŁA Nr 415 / 8709 / 18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 3 kwietnia 2018 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020.

     Do pobrania:

     1. Treść Uchwały 
     2. Załącznik do Uchwały 
     3. Karta oceny formalnej oferty 
     4. Karta oceny merytorycznej oferty