Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej - OZPS

Zmiany w narzędziu Ocena zasobów pomocy społecznej – informacja dla ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczęło realizację projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego”, którego celem jest wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. W ramach projektu powstanie nowa, udoskonalona wersja formularza oceny zasobów pomocy społecznej zawierająca mechanizmy, które umożliwią agregowanie, analizowanie  monitorowanie danych na poziomie krajowym, zawartych w lokalnych oraz regionalnych OZPS. Narzędzie będzie ukierunkowane na potrzeby samorządu terytorialnego, umożliwi przygotowanie rekomendacji i zaleceń dla lokalnych oraz regionalnych polityk. Ponadto zwiększy się jego przydatność do prognozowania i planowania długoletnich działań strategicznych na każdym poziomie zarządzania polityką społeczną.
Państwa uwagi oraz sugestie związane z wprowadzeniem zmian do narzędzia Ocena zasobów pomocy społecznej prosimy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie drogą elektroniczną na adres: dane@rops.rzeszow.pl w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Do pobrania:


     

    W 2011 roku dokonane zostały zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, polegające na nałożeniu obowiązku przygotowania przez gminy, jak również samorząd powiatu i województwa Oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS). Celem oceny wykonywanej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego jest przedstawienie potencjału sektora pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby, o których wspomina ustawodawca obejmują w szczególności: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej a także osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

    Art. 16a ww. ustawy stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do 30 kwietnia każdego roku odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami stanowi podstawę do planowania budżetu na rok następny.