Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

Tryb pozakonkursowy

 

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

  Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty ”Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa rodzina”

  data dodania: 2018-09-21 13:29:06

  W dniu 17 września 2018 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski na realizację zadania publicznego p.n. Warsztaty „Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa rodzina”.

  Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce pomoc społeczna tryb pozakonkursowy.

  Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 450 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat – pok. 301/III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.koziol@rops.rzeszow.pl; b.krawczyk@rops.rzeszow.pl; lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 28 września 2018 r.

  Do pobrania: