Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

O projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lider wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach realizuje w okresie od 01.01.2020 do 31.07.2021. projekt partnerski pt. „Kompetencje plus” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Wartość projektu ogółem wynosi 1 018 194,17 zł, wkład własny 30 545,83 zł

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 800 osób (750 kobiet, 50 mężczyzn) z terenu województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej, mających istotny wpływ na wykonywanie przez nich zadań.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja łącznie 110 szkoleń na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, w tym 70 szkoleń 1-dniowych i 40 szkoleń 2-dniowych.

Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje omówienie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych m.in. w zakresie:

 • przeciwdziałania bezdomności,
 • zmian w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem oraz Programu Za życiem,
 • zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych,
 • zmian wynikających z Programu Dostępność plus,
 • innych wprowadzonych i planowanych zmian prawnych dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej stosownie do występujących potrzeb uczestników projektu na podstawie prowadzonej diagnozy potrzeb.

Lider projektu – Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zajmuje się organizacją szkoleń na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego w powiatach: opolskim, świdnickim, chełmskim, m. Chełm, krasnostawskim, kraśnickim, hrubieszowskim, zamojskim, m. Zamość, janowskim, tomaszowskim, biłgorajskim.

Partner Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zajmuje się organizacją szkoleń na terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego w powiatach: bielskim, m. Biała Podlaska, łukowskim, radzyńskim, parczewskim, ryckim, włodawskim, lubartowskim.

Główne rezultaty/produkty projektu to:

 • Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, objętych wsparciem w programie – 800 osób.
 • Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy
  w wyniku wsparcia EFS nabyli kompetencje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 760 osób.

Szkolenia realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie szkolenia oraz zwrot kosztów podróży w uzasadnianych przypadkach zgodnie z Regulaminem rekrutacji, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przy min. 80% udziale w zajęciach oraz uzasadnione udogodnienia/usprawnienia osobom z niepełnosprawnościami, które umożliwiają im udział w szkoleniu, np. tłumacz języka migowego, asystent, itp. Każdy z UP będzie mógł skorzystać średnio z ok 2 szkoleń.