Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Informacja

Informacja.

więcej

Instrukcja wypełniania Wniosku o powierzenie grantu

Do pobrania:

więcej

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

  1. Wysokość powierzonego grantu.

Całkowita dostępna alokacja środków przeznaczona na udzielenie grantów w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 999 970,00 zł, w tym 1 199 998,00 zł na zakup środków trwałych.

Wysokość powierzonego grantu uzależniona jest od liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej oraz faktycznej liczbie mieszkańców (stan na dzień 30.06.2020):

więcej

Uchwała nr 184/3846/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 04.08.2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr 182/3806/2020 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia grantu i ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Do pobrania:

więcej

Spotkanie informacyjne online w ramach projektu „Lepsze jutro” dla grantobiorców - Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego

W związku z spotkaniem z dnia 31 lipca 2020r. dedykowanym przedstawicielom Domów Pomocy Społecznej zainteresowanym aplikowaniem o środki grantowe w ramach projektu „Lepsze jutro”, zgodnie z ustaleniami poniżej zamieszcza się informacje dotyczące przygotowania wniosku o powierzenie grantu...

więcej