Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Tryb pozakonkursowy

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

  data dodania: 2018-10-31 18:26:30

   INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Akademia młodego ratownika” przez Ochotniczą Straż Pożarną Rzeszów - Słocina.

  W dniu 26 października 2018 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Rzeszów - Słocina na realizację zadania publicznego  p.n.: „Akademia młodego ratownika”. 

  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 

  Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

   Uwagi zgłaszać można:

  - pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, pok. nr 308  /III piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),

  - drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.kosiba@rops.rzeszow.pl oraz

  - listownie na adres: 

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Hetmańska 120

  35-078 Rzeszów

  w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

  Do pobrania: