Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Tryb pozakonkursowy

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

  INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j.) na realizację zadania publicznego pt. „Szkolenie wolontariuszy i pracowników ośrodków pomocy społecznej w zakresie metod pracy środowiskowej z osobami i rodzinami zagrożonymi alkoholizmem oraz przemocą w rodzinie” przez Stowarzyszenie „Dla Równości”

  data dodania: 2019-05-13 16:47:09

  W dniu 13 maja  2019r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Dla Równości” na realizację zadania publicznego  p.n.: „Szkolenie wolontariuszy i pracowników ośrodków pomocy społecznej w zakresie metod pracy środowiskowej z osobami i rodzinami zagrożonymi alkoholizmem oraz przemocą w rodzinie”. 
  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 
  Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

   Uwagi zgłaszać można:

  • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.kosiba@rops.rzeszow.pl oraz
  • listownie na adres: 

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Hetmańska 9
  35-045 Rzeszów

  w terminie do dnia 20 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

  Do pobrania:


   data dodania: 2018-10-31 18:26:30

    INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Akademia młodego ratownika” przez Ochotniczą Straż Pożarną Rzeszów - Słocina.

   W dniu 26 października 2018 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Rzeszów - Słocina na realizację zadania publicznego  p.n.: „Akademia młodego ratownika”. 

   Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 

   Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

    Uwagi zgłaszać można:

   - pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, pok. nr 308  /III piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),

   - drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.kosiba@rops.rzeszow.pl oraz

   - listownie na adres: 

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
   Hetmańska 120

   35-078 Rzeszów

   w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

   Do pobrania: