Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Tryb pozakonkursowy

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

  INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego p.n.: „Nie daj się wypalić jak FENIKS edycja 3 - Przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 6 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 2 powiatów woj. podkarpackiego” przez Fundację Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS.

  data dodania: 2019-10-31 08:19:44

  W dniu 29 października 2019 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS na realizację zadania publicznego  p.n.: „Nie daj się wypalić jak FENIKS edycja 3 - Przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 6 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 2 powiatów woj. podkarpackiego”. 
  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Tryb pozakonkursowy). 
  Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.). Każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

   Uwagi zgłaszać można:

  • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: s.paruch@rops.rzeszow.pl
  • listownie na adres: 

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Hetmańska 9
  35-045 Rzeszów

  w terminie do dnia 7 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

   Do pobrania: