Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Tryb pozakonkursowy

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Razem łatwiej”.

data dodania: 2018-10-04 08:21:57

W dniu  1 października 2018r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu, ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, na realizację zadania publicznego pn.: „Razem łatwiej”.

 Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja,   Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020, tryb pozakonkursowy.

 Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z póź.zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS  (ul. Hetmańska 9, 35-078 Rzeszów, sekretariat pok. 301 /III piętro/ poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: m.kwasniak@rops.rzeszow.pl, d.mical@rops.rzeszow.pl lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-078 Rzeszów w terminie do dnia 11 października 2018r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania: