Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

W dniach 17-18 grudnia 2018 r. w Sandomierzu odbyło się czwarte spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego na poziomie makroregionalnym w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkanie koncentrowało się głownie na podsumowaniu dotychczasowej realizacji projektu oraz omówieniu następnych etapów.

W dniach 17-18 grudnia 2018 r. w Sandomierzu odbyło się czwarte spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego na poziomie makroregionalnym w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkanie koncentrowało się głownie na podsumowaniu dotychczasowej realizacji projektu oraz omówieniu następnych etapów.
Na spotkaniu w Sandomierzu udział wzięły Zespoły ds. Modelu z wszystkich pięciu województw realizujących  projekt tj. lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia dotychczasowej realizacji projektu w  poszczególnych regionach. Pierwszego dnia spotkania omówiono postępy w projekcie, dokonano analizy trudności jakie wystąpiły i zaproponowano stosowne rozwiązania. Ponadto scharakteryzowano gminy wiejskie zgodnie z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) w każdym z województw. Dyskutowano na temat metod pracy z gminami wiejskimi, wykorzystaniu ich mocnych stron w Modelu Kooperacji. Pracowano w podgrupach, analizując założenia Modelu. Zebrano uwagi i rekomendacje.
Drugiego dnia przedstawiono możliwość wykorzystania platformy i innych narzędzi IT w pracy Modelem. Opracowano scenariusz i harmonogram dalszych prac w projekcie. W trakcie spotkania odbył się również wykład przeprowadzony przez prof. Marka Rymszę, socjologa, doradcę prezydenta RP i kierownika sekcji „Polityka społeczna, rodzina” w Narodowej Radzie Rozwoju, podczas którego zostały przedstawione inicjatywy dotyczące obszaru pomocy społecznej, w szczególności projekt Centrów Usług Społecznych. Porównano założenia przedstawione przez Pana profesora z tymi, na jakich opiera się Model Kooperacji.

wstecz