Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Warunki dofinansowania CIS

UCHWAŁA Nr 468/9955/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 4 września 2018r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Caritas Archidiecezji Przemyskiej – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą we wsi Tryńcza z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum.

Do pobrania:
Treść uchwały


  UCHWAŁA Nr 468/9954/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 4 września 2018r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Caritas Archidiecezji Przemyskiej – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą we wsi Przychojec z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum.

  Do pobrania:
  Treść uchwały


   UCHWAŁA Nr 468/9956/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 4 września 2018r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Caritas Archidiecezji Przemyskiej – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Woli Zarczyckiej z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum.

   Do pobrania:
   Treść uchwały


     

    Zgodnie z Art. 8.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz.1828): „Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą, może przyznać Centrum dotację na pierwsze wyposażenie oraz dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".

    Uprzejmie informujemy, iż w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na 2018 r. ujęto środki finansowe w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nowotworzone Centra Integracji Społecznej (dofinansowanie pierwszego wyposażenia CIS)

    Otrzymanie dotacji o której mowa powyżej możliwe będzie:

    • po złożeniu do ROPS w Rzeszowie prawidłowo uzupełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami,
    • po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisje powołaną w tym celu przez Dyrektora ROPS w Rzeszowie,
    • do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w 2018 r. na realizacje przedmiotowego zadania.

    Do pobrania:

    1. WNIOSEK o dofinansowanie pierwszego wyposażenia centrum integracji społecznej
    2. KOSZTORYS wydatków na pierwsze wyposażenie CIS w formacie WORD