Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zmiany w narzędziu Ocena zasobów pomocy społecznej – informacja dla ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczęło realizację projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego”, którego celem jest wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. W ramach projektu powstanie nowa, udoskonalona wersja formularza oceny zasobów pomocy społecznej zawierająca mechanizmy, które umożliwią agregowanie, analizowanie  monitorowanie danych na poziomie krajowym, zawartych w lokalnych oraz regionalnych OZPS. Narzędzie będzie ukierunkowane na potrzeby samorządu terytorialnego, umożliwi przygotowanie rekomendacji i zaleceń dla lokalnych oraz regionalnych polityk. Ponadto zwiększy się jego przydatność do prognozowania i planowania długoletnich działań strategicznych na każdym poziomie zarządzania polityką społeczną.
Państwa uwagi oraz sugestie związane z wprowadzeniem zmian do narzędzia Ocena zasobów pomocy społecznej prosimy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie drogą elektroniczną na adres: dane@rops.rzeszow.pl w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Do pobrania:


wstecz