Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Nabór na warsztaty upowszechniające organizowane przez ROPS w Krakowie

Data dodania: 2023-01-10 12:51

Informujemy o możliwości uczestnictwa przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP w warsztatach upowszechniających organizowanych na terenie województwa małopolskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Podczas warsztatów upowszechniających będzie możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami opracowanego i wdrożonego w ramach projektu standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/dzialania-upowszechniajace-model

wstecz