Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

„Razem bezpieczniej” – nabór wniosków.

Data dodania: 2023-03-16 12:40

Rozpoczęto procedurę naboru projektów na 2023 rok, przewidzianych do dofinansowania w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”, którego głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

W 2023 roku w budżecie państwa na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 000 000 złotych, kwota ta zostanie rozdysponowana na realizację projektów w 2 celach szczegółowych:

  • Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, np.:
    • budowa/modernizacja systemów monitoringów miejskich
    • doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne
    • budowa/modernizacja/doposażenie przejść dla pieszych
  • Cel szczegółowy nr 2: Podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania, np.:
    • działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł.  Wojewodowie mogą wskazać do realizacji 12 propozycji projektów z terenu województwa. Projekty z województwa podkarpackiego nadesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach przedmiotowego programu zostaną ocenione przez Wojewódzki Zespół ds. Programu, a najlepsze przekazane do dalszego procedowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Termin składania projektów do siedziby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego upływa 24 marca 2023 r. (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje na temat naboru (wraz z procedurą przygotowania i przesłania wniosku) dostępne są na stronie PUW w Rzeszowie: https://rzeszow.uw.gov.pl/rb/aktualnosci

wstecz