Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Zaproszenie do udziału w konsultacjach Modelu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty działające na terenach gmin wiejskich istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu województwa podkarpackiego, do udziału w konsultacjach dotyczących Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Model Kooperacji ma za zadanie udoskonalić współpracę między instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami z innych sektorów (edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości itp.), w celu kompleksowego wsparcia i aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.  

Konsultacje gminno-powiatowe odbędą się w formie jednodniowego spotkania warsztatowego, prowadzonego przez członków Zespołu ds. Modelu. Podczas spotkania chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat wypracowanych założeń. Zebrane uwagi oraz informacje od uczestników spotkania zostaną uwzględnione w opisie Modelu.

Przedmiotowe konsultacje odbędą się w dwóch turach: I tura w dniu 25 stycznia 2019 r. oraz  II tura w dniu 28 stycznia 2019r., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9 w Rzeszowie (sala konferencyjna, p. 308 III piętro).

Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić poprzez wypełnienie załączonej karty uczestnictwa.

Zgłoszenie należy wysłać do dnia 21 stycznia 2019 r. na adres mailowy: d.gorczyca@rops.rzeszow.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną (czytelny skan karty uczestnictwa).

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (17) 7470638

Do pobrania:

wstecz