Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Ustawa o pomocy społecznej - zmiany prawne”.

W związku z realizacją projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniu pn „Ustawa o pomocy społecznej - zmiany prawne”.

Szkolenie stacjonarne z zachowaniem obowiązujących wymagań sanitarnych realizowane będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa podkarpackiego i lubelskiego (powiatów: opolskiego, świdnickiego, chełmskiego, m. Chełm, krasnostawskiego, kraśnickiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, janowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego) zatrudnionych na stanowiskach jak: pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, specjalista i starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista posiadający I lub II stopień specjalizacji. Szkolenie dotyczy wyłącznie osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Szkolenie jest dwudniowe, w wymiarze 16 godz. dydaktycznych. Najbliższe zajęcia odbywać się będą na terenie Nielisza, woj. lubelskie w terminie 02-03.09.2020 r. W tym roku - od miesiąca października zaplanowana jest rekrutacja na dodatkowe 4 grupy szkoleniowe z ww. zakresu realizowane na terenie województwa podkarpackiego, o czym poinformujemy Państwa odrębnym pismem.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie druku - Formularza Zgłoszeniowego z oświadczeniem pracodawcy o spełnianiu warunków udziału w szkoleniu. Skan wypełnionego druku formularza wraz z podpisami kandydata i pracodawcy należy przesłać na adres rekrutacjakp@rops.rzeszow.pl do dnia 20.08.2020 r., a następnie przekazać oryginał pocztą tradycyjną. Formularze bez wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane.

Szkolenia realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie szkolenia oraz zwrot kosztów podróży w uzasadnianych przypadkach zgodnie z Regulaminem, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 Do pobrania:

wstecz