Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW ZAWARTYCH W RAMACH PROJEKTU „LEPSZE JUTRO"

Lepsze jutro - baner

 

 1. Druga forma wsparcia - dodatkowe wynagrodzenie (dodatki, premie, nagrody)

Zgodnie z ustaleniami MRPiPS i Instytucji Zarządzającej POWER, możliwe jest wprowadzenie górnego limitu, do którego można podnieść dodatek do wynagrodzenia dla jednego pracownika DPS na poziomie 1820 zł. Jest to kwota stanowiąca 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie, należy brać pod uwagę wymóg zachowania średniej kwoty dodatku do wynagrodzeń w DPS na poziomie średnio 1 450 zł na osobę za miesiąc. Wynagrodzenia powinny odpowiadać wynagrodzeniom wypłacanym w danej placówce oraz odpowiadać zapisom Regulaminu Wynagrodzeń w danej placówce. oraz regulaminu wynagradzania w jednostce.

 

 1. Opis na dowodach księgowych – klasyfikacja budżetowa (pobierz - 370 KB, PDF)
 2. Informacja dotycząca obowiązków informacyjnych i promocyjnych dla Wnioskodawców/Grantobiorców projektu "Lepsze jutro" w ramach POWER 2014-2020

Zgodnie z treścią §9 pkt 3 umowy każdy Wnioskodawca/Grantobiorca zobowiązuje się do podania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej, informacji o otrzymaniu grantu na wspieranie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach projektu pn. „Lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny, stosując oznaczenia właściwe dla oznaczeń projektów finansowanych ze środków UE.

Ponadto należy odpowiednio odznaczać dokumenty dotyczące grantu np. ogłoszenia, publikacje, materiały do prasy etc.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu wzór pisma w wersji kolorowej oraz wzór pisma w wersji monochromatycznej do wykorzystania w Państwa grantach.

Informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

link do strony - https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/

Do pobrania

 1. ZMIANY ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO GRANTU

W trakcie realizacji grantu można wprowadzać zmiany do zatwierdzonego wniosku o powierzenie grantu, który jest załącznikiem do umowy:

 Bez zgody Grantodawcy:

 • Przesunięcia pomiędzy wydatkami w danej formie wsparcia - w przypadku zmiany kosztu jednostkowego z zachowaniem zaplanowanej ilości w Zestawieniu rzeczowo – finansowym grantu oraz limitów określonych w Regulaminie udzielenia grantu.

 Wyłącznie za zgodą Grantodawcy:

 • Przesunięcia środków finansowych pomiędzy formami wsparcia wymienionymi we wniosku   o powierzenie  grantu.
 • Zmiany (zaplanowanej we wniosku o powierzenie grantu) „Ilości” danego wydatku
  w Zestawieniu rzeczowo – finansowym grantu (pkt 12 ww. wniosku).
 • Wykorzystania niewydatkowanej kwoty grantu w przypadku rezygnacji z danego wydatku
  z przyczyn obiektywnych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania wniosku.
 • Wykorzystania oszczędności wynikających z niższych cen rynkowych, po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowo-finansowego określonego we wniosku o powierzenie grantu.

Zmiany muszą zostać zgłoszone do Grantodawcy pisemnie wraz z uzasadnieniem, aktualizacją zestawienia rzeczowo – finansowego grantu (pkt 12 wniosku o powierzenie grantu) oraz tej części wniosku, której dotyczą.

Powyższe dokumenty muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wnioskodawcy i przesłane za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem  profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowalnym lub w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

 1. KOSZTY TRANSPORTU

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 29.09.2020 r. przez IP koszty transportu można uznać jako koszt kwalifikowalny grantu pod warunkiem pozostawania w ścisłym związku z dokonanymi zakupami w ramach grantu, które mają przyczynić się do ograniczenia i zwalczania pandemii COVID – 19, tj. koszt transportu powinien widnieć na fakturze razem z transportowanymi zakupami.

wstecz