Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

UCHWAŁA NR 221/4407/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 ROKU w sprawie przyznania dodatkowych środków z powstałych oszczędności - grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

wstecz