Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

UCHWAŁA NR 226/4505/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Z DNIA 26.11.2020 ROKU w sprawie ustanowienia Zasad dodatkowego naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

wstecz