Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

UCHWAŁA NR 234/4656/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 ROKU w sprawie przyznania grantów w ramach środków z powstałych oszczędności – dodatkowego naboru z przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

wstecz