Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Informacja

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść ofert jest dostępna na stronie ROPS w Rzeszowie: www.rops.rzeszow.pl w zakładce Rehabilitacja / Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji / Tryb pozakonkursowy.

wstecz