Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Badania POKL

 

Analiza zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020

Niniejszy raport jest analizą projektów złożonych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2011 oraz 2013 w ramach Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020. Projekty przeanalizowane zostały pod kątem: realizacji zadań, wysokości środków finansowych wnioskowanych przez te podmioty i otrzymanych w formie przyznanej dotacji oraz kategorii beneficjentów ostatecznych, tj. osób niepełnosprawnych, a także innych uczestników Programu.
Dokument do pobrania (739 KB, PDF)


Osoba niepełnosprawna aktywnym uczestnikiem życia społecznego i zawodowego


Problem niepełnosprawności w województwie podkarpackim znajduje się w czołówce najczęstszych przyczyn korzystania ze wsparcia pomocy społecznej. Głównym celem badania było scharakteryzowanie trudności napotykanych w życiu codziennym przez osoby niepełnosprawne oraz zbadanie potrzeb związanych z rehabilitacją i dostępem do informacji. Badanie przeprowadzone zostało w okresie od 2 czerwca do 2 lipca 2014 roku w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywności zawodowej funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego.
Dokument do pobrania (1 689 KB, PDF)


Bezdomność w województwie podkarpackim


Raport przedstawia zjawisko bezdomności, w zakresie: korzystania z pomocy, źródeł utrzymania, przyczyn bezdomności, czasu pozostawania w bezdomności, zdrowia osób bezdomnych, aktywności zawodowej osób bezdomnych oraz ich sytuacji mieszkaniowej. W badaniu uwzględniona została również kwestia dotycząca relacji rodzinnych, prób wychodzenia z bezdomności oraz zmiany swojego życia. Respondentami były osoby bezdomne korzystające z pomocy udzielanej przez noclegownie i schroniska funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego.
Dokument do pobrania (1 564 KB, PDF)