Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Informacje ogólne

Gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwane organizatorem - może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla niej status Zakładu Aktywności Zawodowej, jeżeli co najmniej 70% ogółu zatrudnionych osób stanowią osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być więcej niż 35% ogółu zatrudnionych. Ponadto rodzaj schorzeń osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ściśle określa ustawa. Pomieszczenia zakładu muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Zakłady realizują rehabilitację zawodową i społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie działalności gospodarczej i obsługowo-rehabilitacyjnej. Zadaniem Zakładu (ZAZ) jest przygotowanie zatrudnionych osób niepełnosprawnych do pracy w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku oraz udzielanie pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę  indywidualnych możliwości. Każdy Zakład opracowuje program rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej  dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Przynajmniej raz w roku każda zatrudniona osoba niepełnosprawna podlega ocenie efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej.

Status zakładu aktywności zawodowej przyznaje Wojewoda.

Dofinansowanie kosztów utworzenia zakładu ze środków PFRON jest możliwe do wysokości 65% całkowitych kosztów. Dofinansowanie kosztów działania zakładu jest możliwe do wysokości 90% ze środków PFRON oraz z budżetu województwa podkarpackiego lub innych źródeł.