Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Informacje, raporty, badania

WYTYCZNE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2020 - 2021

Zgodnie z art. 8 pkt 5 ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do opracowania oraz wydania co najmniej raz na dwa lata wytycznych do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakres Wytycznych na lata 2020-2021 obejmuje następujące obszary:

  • Założenia;
  • Osoby uczestniczące w szkoleniu;
  • Zawartość merytoryczną szkolenia;
  • Metody szkolenia;
  • Czas trwania szkolenia;
  • Zaliczenie szkolenia;
  • Monitoring i ewaluację prowadzonych szkoleń
  • Kwalifikacje realizatorów szkolenia.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plik do pobrania 

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina w zakładce: Co robimy / Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Informatory, wytyczne, wzory pism