Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Informacje, raporty, badania

WYTYCZNE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ, W TYM OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ GRUP DIAGNOSTYCZNO – POMOCOWYCH pomocowych na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249z pózn. zm.).

Data dodania: 2023-11-06 09:39

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z członkami Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organu - opiniodawczo – doradczego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, opracowało  „Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249z pózn. zm.)”

Dokument został podpisany 30 października 2023 r. przez Panią Marlenę Maląg - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

Zakres opracowanych Wytycznych zawiera opis kwestii organizacyjnych dotyczących organizacji szkoleń, a także część merytoryczną, która obejmuje następujące obszary: 

 1. Profilaktyka przemocy domowej, zasady prowadzenia działań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy domowej;
 2. Zjawisko przemocy domowej oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc domową i możliwość pomocy;
 3. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy domowej i stosującymi przemoc domową;
 4. Przemoc wobec dziecka;
 5. Przemoc domowa wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
 6. Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych;
 7. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej;
 8. Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

W dokumencie określono również kwalifikacje osób, które uprawnione są do prowadzenia szkoleń oraz metody przekazywania wiedzy przedstawicielom instytucji i służb udzielających pomocy i wsparcia osobom uwikłanym w przemoc domową.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych.

BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH LUB KOORDYNUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO REALIZACJĘ DZIAŁAŃ POSZCZEGÓLNYCH SŁUZB Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Data dodania: 2022-08-17 11:55

Plik do pobrania

Więcej informacji na temat przedstawicieli i służb  realizujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:
https://rzeszow.uw.gov.pl/pwr/przedstawiciele-i-sluzby/

Raport „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze województwa podkarpackiego”

Data dodania: 2022-05-06 12:40

Raport został opracowany w grudniu 2021 roku przez Fundację Nowe Horyzonty z Warszawy. (RAPORT – załącznik)

WYTYCZNE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2022 - 2023

Data dodania: 2022-04-22 09:20

Zgodnie z art. 8 pkt 5 ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do opracowania oraz wydania co najmniej raz na dwa lata wytycznych do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakres Wytycznych na lata 2022-2023 obejmuje następujące obszary:

 • Założenia;
 • Definicje;
 • Osoby uczestniczące w szkoleniach;
 • Zawartość merytoryczną szkolenia;
 • Metody szkolenia;
 • Czas trwania szkolenia;
 • Ukończenie szkolenia;
 • Monitoring i ewaluację prowadzonych szkoleń;
 • Kwalifikacje realizatorów szkolenia.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (PDF 260 KB)

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina/ w zakładce: Co robimy / Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Informatory, wytyczne, wzory pism