Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej - OZPS

 

W 2011 roku dokonane zostały zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, polegające na nałożeniu obowiązku przygotowania przez gminy, jak również samorząd powiatu i województwa Oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS). Celem oceny wykonywanej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego jest przedstawienie potencjału sektora pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby, o których wspomina ustawodawca obejmują w szczególności: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej a także osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

Art. 16a ww. ustawy stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do 30 kwietnia każdego roku odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami stanowi podstawę do planowania budżetu na rok następny.