Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Podstawa prawna

 

Podstawę prawna funkcjonowania zespołu „Badania, analizy, raporty” stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W artykule 21 „Zadania samorządu województwa” znajdują się zapisy dotyczące diagnozowania i monitorowania wybranych problemów społecznych w regionie oraz rozpoznawanie przyczyn ubóstwa. Dodatkowym zadaniem jest sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, o której mowa w art. 16a, na podstawie ocen sporządzonych przez gminy i powiaty oraz przekazanie jej wojewodzie do dnia 31 lipca każdego roku.