Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Podstawa Prawna

Dokumenty regulujące zadania i obowiązki w zakresie pomocy społecznej:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z 2017r. poz.2096 t.j. z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. 1769  t.j. z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (  Dz. U. z 2016r. 1817 j.t.  z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651 z późn. zm.).
  6. Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020, Uchwała Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r.
  7. Uchwała Nr XVI/279/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015 r. w  sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023