Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2241 t.j.)

 Ustawa wprowadza do porządku prawnego mechanizmy mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie ich działaniami z zakresu reintegracji zawodowej
i społecznej, realizowanymi przez centra oraz kluby integracji społecznej.

Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

  • osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osób uzależnionych od alkoholu,
  • osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
  • osób chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • osób długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.