Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Podniesienie kwalifikacji członków nowo powstałych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9a ust 5a Ustawy o przeciwdziałaniu Przemocy domowej”.

Data dodania: 2023-10-31 10:29

W dniu 26 października 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS na realizację zadania publicznego pn. „Podniesienie kwalifikacji członków nowo powstałych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9a ust 5a Ustawy o przeciwdziałaniu Przemocy domowej”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Profilaktyka Uzależnień – Przeciwdziałanie przemocy domowej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

  • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: l.kosiba@rops.rzeszow.pl,
  • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 7 listopada 2023 r.

 

Do pobrania: