Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

REKRUTACJA NA SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE– BRAK WOLNYCH MIEJSC

Data dodania: 2022-11-03 08:31

W związku z wyczerpaniem liczby wolnych miejsc, osoby które prześlą formularz zgłoszeniowy, będą rejestrowane na liście rezerwowej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w trzydniowych, bezpłatnych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W szkoleniach udział mogą wziąć przedstawiciele instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • Organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, Służby Więziennej itd.);
 • Ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.);
 • Oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.);
 • Gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz ochrony rodziny;
 • Innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc.

Zakres tematyczny szkolenia (szkolenie 24 h -3 dni x 8 godzin):

 • 1.Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy;
 • 2.Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy;
 • 3.Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie;
 • 4.Przemoc wobec dziecka;
 • 5.Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
 • 6.Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych;
 • 7.Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy.

1.Termin: 23-25 listopada 2022 r. – 2 grupy

2.Termin: 05-07 grudzień 2022 r. – 2 grupy

Szkolenia w godzinach 9.00 do 16.15

Miejsce szkoleń: Hotel Classic Rzeszów, Al. Armii Krajowej 32.

Szkolenia poprowadzą: Jadwiga Lenar-Basak oraz Anna Wieczorek

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, wybierając termin, wypełnić, podpisać i przesłać skanem na adres a.kret@rops.rzeszow.pl , w terminie do 18 listopada 2022r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Procedura rekrutacyjna nie wymaga przesyłania formularza zgłoszeniowego w formie papierowej do ROPS.

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% godzin szkoleniowych. Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Organizator zapewnia materiały, wyżywienie (serwis kawowy, obiad).

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia i noclegów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są również o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w szkoleniach z przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz klauzulą informacyjną

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 74 70 613

Do pobrania:

wstecz