Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Informacje ogólne

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON powinien złożyć w ROPS w Rzeszowie właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek albo osoba prowadząca ośrodek.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność nieruchomości lub użytkowanie wieczyste.

Ośrodek powinien dysponować:

  • bazą noclegową i żywieniową,
  • zapleczem do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacyjnych,
  • zapleczem do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych,
  • zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym,
  • gabinetem lekarskim.

ROPS w Rzeszowie w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku kontroluje ośrodek pod względem zgodności informacji podanych we wniosku ze stanem faktycznym i wydaje opinię do Urzędu Wojewódzkiego, który następnie udziela wpisu do rejestru ośrodków po pozytywnym rozpatrzeniu zaopiniowanego wniosku.

Powyższe informacje pochodzą z Rozporządzenia MPiPS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230, poz. 1694).